خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام زکات/ - زکات شتر و گاو و گوسفند - آیت الله العظمی امام خمینی

1908 - زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد دو شرط دیگردارد: اول : آنکه حیوان در تمام سال بی کار باشد، و اگر در تمام سال یکی دو روزکار کرده باشد، زکات آن واجب است . دوم : آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرد. پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد، زکات ندارد، ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد، بنابر احتیاط زکات آن واجب می باشد.

1909 - اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخردیا اجاره کند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.

1908 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 2، بعد از مسأله 8 (الشرط الثانى )3922-278

1909 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 2، بعد از مسأله 8 (الشرط الثانى )3922-278

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,383,958