خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - نماز استیجارى

709 - من قادر بر خواندن نماز نیستم، آیا جایز است که شخصی به نیابت از من نماز بخواند؟ آیا فرقی بین این که نائب طلباجرت کند و یا طلب اجرت نکند، وجود دارد؟
ج. شخص مکلف تا زنده است باید نمازهای واجبش را خودش، به هر نحو که می تواند، انجام دهد و نماز نائب چه با اجرت وچه بدون اجرت برای او مجزی نیست.

710 - کسی که نماز استیجاری می خواند: 1. آیا گفتن اذان و اقامه و سلام های سه گانه و تسبیحات اربعه به طور کامل بر او واجب است؟ 2. اگر یک روز مثلاًً نماز ظهر و عصر را بخواند و در روز بعد نمازهای پنجگانه را به طور کامل به جا آورد، آیا رعایت ترتیب لازماست؟ 3. آیا در نماز استیجاری، ذکر خصوصیات میت شرط است یا خیر؟
ج. ذکر خصوصیات میت لازم نیست، و رعایت ترتیب فقط بین نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا شرط است، و هرگاه در عقداجاره کیفیت خاصی بر اجیر شرط نشده باشد و کیفیت معهودی که اطلاق عقد اجاره به آن انصراف پیدا کند، هم وجود نداشتهباشد، بر اجیر لازم است که نماز را با مستحبّاتی که انجام آن متعارف است بخواند، ولی واجب نیست که برای هر نمازی اذانبگوید .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,740,535