خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - آب مطلق و مضاف/ - آب باران - آیت الله العظمی امام خمینی

37 - اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست یک مرتبه باران ببارد،جایی که باران به آن برسد، پاک می شود. و در فرش و لباس و مانند اینها فشار لازم نیست ، ولی باریدن دو سه قطره فایده ندارد، بلکه باید طوری باشد که بگویند باران می آید.

38 - اگر باران به عین نجس ببارد و به جای دیگر ترشح کند، چنانچه عین نجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است . پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح کند، چنانچه ذره ای خون در آن باشد یا آن که بو یارنگ یا مزه خون گرفته باشد، نجس می باشد.

39 - اگر بر سقف عمارت یا روی بام آن عین نجاست باشد، تا وقتی باران به بام می بارد آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می ریزد پاک است ،و بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می ریزد به چیز نجس رسیده است ،نجس می باشد.

40 - زمین نجسی که باران بر آن ببارد پاک می شود. و اگر باران بر زمین جاری شود و به جای نجسی که زیر سقف است برسد آن را نیز پاک می کند.

41 - خاک نجسی که به واسطه باران گل شود و آب آن را فرا گیرد پاک است . اما اگر فقط رطوبت به آن برسد پاک نمی شود.

42 - هرگاه آب باران در جایی جمع شود اگر چه کمتر از کر باشد، چنانجه موقعی که باران می آید چیز نجسی را در آن بشویند و آب بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد، آن چیز نجس پاک می شود.

43 - اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران ببارد، و بر زمین نجس جاری شود، فرش نجس نمی شود و زمین هم پاک می گردد.

37 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل ماء المطر، مسأله 1141-39

38 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل ماءالمطر، مسأله 6151-40

39 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل ماء المطر، مسأله 7151-40

40 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل ماء المطر، مسأله 3151-39

41 - عروةالوثقى ، فى المیاه ،فصل ماء المطر، مسأله 9151-41

42 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل ماء المطر، قبل از مسأله 1141-39

43 - عروةالوثقى ، فى المیاه ،فصل ماء المطر، مسأله 10151-41


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,187,133