خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - مطهرات/ - اسلام - آیت الله العظمی امام خمینی

207 - اگر کافر شهادتین بگوید، یعنی بگوید: "اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله "، مسلمان می شود، و بعد از مسلمان شدن ، بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک است . ولی اگر موقع مسلمان شدن ، عین نجاست به بدن اوبوده ، باید برطرف کند و جای آن را آب بکشد. ولی اگر پیش از مسلمان شدن ، عین نجاست برطرف شده باشد، لازم نیست جای آن را آب بکشد.

208 - اگر موقعی که کافر بوده ، لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد وآن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد، نجس است . بلکه اگر دربدن او هم باشد، بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کند.

209 - اگر کافر شهادتین بگوید و انسان نداند قلبا مسلمان شده یا نه ، پاک است .ولی اگر بداند قلبا مسلمان نشده ، بنابر احتیاط واجب باید از او اجتناب کرد.

207 - عروةالوثقى ، فى المطهرات (الثامن )481-141

208 - عروةالوثقى ،فى المطهرات (الثامن )481-141

209 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، (الثامن )، مسأله 2481-142

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,788,942