خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - بیمه

1952 - بیمه عمر چه حکمی دارد؟
ج. شرعاً مانعی ندارد .

1953 - آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جزء خانواده صاحب دفترچه نیست جایز است؟ و آیا جایز استصاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟
ج. استفاده از دفترچه بیمه درمانی فقط برای کسی جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است واستفاده دیگران از آن موجب ضمان است .

1954 - شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است که بعد از وفات بیمه گزار،مبلغی پول به کسانی که او معین می کند بپردازد، حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایی او برای پرداخت بدهی اش کافینباشد، آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغی که شرکت بیمه پرداخت می کند بردارند؟
ج. این امر تابع توافق آنان در قرارداد بیمه است، اگر قرار آنان بر این باشد که شرکت بیمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بیمه گزاربه شخص یا اشخاصی که او مشخص کرده بدهد، در این صورت آن چه شرکت می پردازد، حکم ترکه میت را ندارد، بلکه مختصکسانی است که برای دریافت این مبلغ مشخص شده اند .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,124,138