خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - غسلهای واجب/ - غسل جنابت/ - غسل ارتماسی - آیت الله العظمی امام خمینی

367 - در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل ارتماسی به تدریج در آب فرو رود تاتمام بدن زیر آب رود غسل او صحیح است ، و احتیاط آن است که یک دفعه زیرآب رود.

368 - در غسل ارتماسی اگر همه بدن زیر آب باشد و بعد از نیت غسل ، بدن را حرکت دهد، غسل او صحیح است .

369 - اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده ، چه جای آن رابداند یا نداند، باید دوباره غسل کند.

370 - اگر برای غسل ترتیبی وقت ندارد و برای ارتماسی وقت دارد باید غسل ارتماسی کند.

371 - کسی که روزه واجب گرفته یا برای حج یا عمره احرام بسته ، نمی تواندغسل ارتماسی کند. ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند، صحیح است .

367 - عروةالوثقى ، احکام الغسل و کیفیته (الثانیة)931-295

368 - عروةالوثقى ، احکام الغسل و کیفیته (الثانیة)931-295

369 - عروةالوثقى ، احکام الغسل و کیفیته (الثانیة)931-295

370 - عروةالوثقى ، احکام الغسل و کیفیته ، مسأله 2931-296

371 - عروةالوثقى ، احکام الغسل و کیفیته ، مسائل 2 و 2293 و 951-296 و 304

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,074,617