خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طلاق/ - عده طلاق/ - عده زنی که شوهرش مرده - آیت الله العظمی امام خمینی

2517 - زنی که شوهرش مرده ، اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روزعده نگهدارد یعنی از شوهر کردن خودداری نماید اگر چه یائسه یا صیغه باشد، یاشوهرش با او نزدیکی نکرده باشد، و اگر آبستن باشد باید تا موقع زاییدن عده نگهدارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنیا آید، باید تاچهارماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند، و این عده را عده وفات می گویند.

2518 - زنی که در عده وفات می باشد حرام است لباس الوان بپوشد و سرمه بکشد و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب شود بر او حرام می باشد.

2519 - اگر زن یقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عده وفات شوهر کند،چنانچه معلوم شود شوهر او بعدا مرده است ، باید از شوهر دوم جدا شود و درصورتی که آبستن باشد، به مقداری که در عده طلاق گفته شد برای شوهر دوم عده طلاق و بعد برای شوهر اول عده وفات نگهدارد، و اگر آبستن نباشد، برای شوهر اول عده وفات و بعد برای شوهر دوم عده طلاق نگهدارد.

2520 - ابتدای عده وفات از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود.

2521 - اگر زن بگوید عده ام تمام شده ، با دو شرط از او قبول می شود: اول :َنکه مورد تهمت نباشد. دوم : از طلاق یا مردن شوهرش به قدری گذشته باشد که درآن مدت ، تمام شدن عده ممکن باشد.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,067,661