خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام بعد از مرگ/ - احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت/ - احکام کفن میت - آیت الله العظمی امام خمینی

570 - میت مسلمان را باید با سه پارچه که آنها را لنگ و پیراهن و سرتاسری می گویند، کفن نمایند.

571 - لنگ باید از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند، و بهتر آن است که از سینه تا روی پا برسد. و بنابر احتیاط واجب پیراهن باید از سرشانه تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند، و درازای سرتاسری باید به قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد، و پهنای آن باید به اندازه ای باشد که یک طرف آن روی طرف دیگر بیاید.

572 - مقداری از لنگ ، که از ناف تا زانو را می پوشاند و مقداری از پیراهن که از شانه تا نصف ساق را می پوشاند، مقدار واجب کفن است . و آنچه بیشتر از این مقدار در مسأله قبل گفته شد، مقدار مستحب کفن می باشد.

573 - اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را،که در مسأله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند، اشکال ندارد. و احتیاط واجب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن و همچنین مقداری را که احتیاطا لازم است ، از سهم وارثی که بالغ نشده ، برندارند.

574 - اگر کسی وصیت کرده باشد که مقدار مستحب کفن را که در دو مسأله قبل گفته شد، از ثلث مال او بردارند، یا وصیت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خوداو برسانند، ولی مصرف آن را معین نکرده باشد، یا فقط مصرف مقداری از آن را معین کرده باشد، می توانند مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند.

575 - اگر میت وصیت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارند، می توانند به طور متعارف که لایق شأن میت می باشد، کفن و چیزهای دیگری را که ازواجبات دفن است از اصل مال بردارند.

576 - کفن زن بر شوهر است ، اگر چه زن از خود مال داشته باشد. و همچنین اگرزن را به شرحی که در کتاب طلاق گفته می شود، طلاق رجعی بدهند و پیش از تمام شدن عده بمیرد، شوهرش باید کفن او را بدهد. و چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد، ولی شوهر باید از مال او کفن زن را بدهد.

577 - کفن میت بر خویشان او واجب نیست ، اگر چه مخارج او در حال زندگی برآنان واجب باشد.

578 - احتیاط واجب آن است که هر یک از سه پارچه کفن به قدری نازک نباشد که بدن میت از زیر آن پیدا باشد.

579 - کفن کردن با چیز غصبی ، اگر چیز دیگری هم پیدا نشود، جایز نیست . وچنانچه کفن میت غصبی باشد و صاحب آن راضی نباشد، باید از تنش بیرون آورند، اگر چه او را دفن کرده باشند. و همچنین جایز نیست با پوست مردار او را کفن کنند.

580 - کفن کردن میت با چیز نجس و با پارچه ابریشمی خالص جایز نیست ،ولی در حال ناچاری اشکال ندارد. و احتیاط واجب آن است که با پارچه طلاباف هم میت را کفن نکنند، مگر در حال ناچاری .

581 - کفن کردن با پارچه ای که از پشم یا موی حیوان حرام گوشت تهیه شده ، در حال اختیار جایز نیست . ولی اگر پوست حیوان حلال گوشت را طوری درست کنند که به آن جامه گفته شود، می شود با آن میت را کفن کنند. و همچنین اگر کفن ازمو و پشم حیوان حلال گوشت باشد اشکال ندارد، اگر چه احتیاط مستحب آن است که بااین دو هم کفن ننمایند.

582 - اگر کفن میت به نجاست خود او، یا به نجاست دیگری نجس شود، چنانچه کفن ضایع نمی شود، باید مقدار نجس را بشویند یا ببرند. ولی اگر در قبرگذاشته باشند، بهتر است که ببرند. بلکه اگر بیرون آوردن میت اهانت به او باشد،بریدن واجب می شود. و اگر شستن یا بریدن آن ممکن نیست ، در صورتی که عوض کردن آن ممکن باشد، باید عوض نمایند.

583 - کسی که برای حج یا عمره احرام بسته ، اگر بمیرد باید مثل دیگران کفن شود،و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد.

584 - مستحب است انسان درحال سلامتی ، کفن و سدر و کافور خود را تهیه کند.

570 - عروةالوثقى ، تکفین المیت ، قبل از مسأله 11281-402

571 - عروةالوثقى ، تکفین المیت ، قبل از مسأله 11281-402

572 - عروةالوثقى ، تکفین المیت ، قبل از مسأله 11281-402

573 - عروةالوثقى ، تکفین المیت ، قبل ازمسائل 1 و 19128 و 1291-403 و 408

574 - عروةالوثقى ،تکفین المیت ، مسأله 191291-408

575 - عروةالوثقى ، تکفین المیت ، مسائل 19و 201291-408

576 - عروةالوثقى ، تکفین المیت ،مسئله 81281-405

577 - عروةالوثقى ، تکفین المیت ، مسأله 131291-407

578 - عروةالوثقى ، تکفین المیت ، مسأله 21281-403

579 - عروةالوثقى ، تکفین المیت ، مسأله 31281-404

580 - عروةالوثقى ، تکفین المیت ، مسأله 41281-404

581 - عروةالوثقى ، تکفین المیت ، مسأله 41281-404

582 - عروةالوثقى ، تکفین المیت ، مسأله 71281-405

583 - عروةالوثقى ، تکفین المیت ، مسأله 231301-409

584 - عروةالوثقى ، بقیة المستحبات (الثانى عشر)1311-413

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,027,741,928