خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - شکیات/ - شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد/ - کثیرالشک < کسی که زیاد شک میکند > - آیت الله العظمی امام خمینی

1184 - اگر کسی در یک نماز سه مرتبه شک کند یا در سه نماز پشت سر هم مثلادر نماز صبح و ظهر و عصر شک کند، کثیرالشک است و چنانچه زیاد شک کردن اواز غضب یا ترس یا پریشانی حواس نباشد به شک خود اعتنا نکند.

1185 - کثیرالشک اگر در بجا آوردن چیزی شک کند چنانچه بجا آوردن آن نماز راباطل نمی کند باید بنا بگذارد که آن را بجا آورده ، مثلا اگر شک کند که رکوع کرده یا نه باید بنا بگذارد که رکوع کرده است و اگر بجا آوردن آن نماز را باطل می کندباید بنا بگذارد که آن را انجام نداده ، مثلا اگر شک کند که یک رکوع کرده یابیشتر چون زیاد شدن رکوع نماز را باطل می کند باید بنا بگذارد که بیشتر از یک رکوع نکرده است .

1186 - کسی که در یک چیز نماز زیاد شک می کند چنانچه در چیزهای دیگر نمازشک کند باید به دستور آن عمل نماید ، مثلا کسی که زیاد شک می کند سجده کرده یا نه ، اگر در بجا آوردن رکوع شک کند باید به دستور آن رفتار نماید یعنی اگر ایستاده ، رکوع را بجا آورد و اگر به سجده رفته ، اعتنا نکند.

1187 - کسی که در نماز مخصوصی مثلا در نماز ظهر زیاد شک می کند اگر در نماز دیگرمثلا در نماز عصر شک کند باید به دستور شک رفتار نماید.

1188 - کسی که وقتی در جای مخصوصی نماز می خواند زیاد شک می کند اگر در غیر آن جا نماز بخواند و شکی برای او پیش آید به دستور شک عمل نماید.

1189 - اگر انسان شک کند که کثیرالشک شده یا نه ، باید به دستور شک عمل نماید و کثیرالشک تا وقتی یقین نکند که به حال معمولی مردم برگشته باید به شک خود اعتنا نکند.

1190 - کسی که زیاد شک می کند اگر شک کند رکنی را بجا آورده یا نه و اعتنانکند بعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده چنانچه مشغول رکن بعد نشده باید آن رابجا آورد و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش باطل است ، مثلا اگر شک کند رکوع کرده یا نه و اعتنا نکند چنانچه پیش از سجده یادش بیاید که رکوع نکرده بایدرکوع کند و اگر در سجده یادش بیاید نمازش باطل است .

1191 - کسی که زیاد شک می کند اگر شک کند چیزی را که رکن نیست بجا آورده یانه و اعتنا نکند و بعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده چنانچه از محل بجا آوردن آن نگذشته باید آن را بجا آورد و اگر از محل آن گذشته نمازش صحیح است ، مثلا اگرشک کند که حمد خوانده یا نه و اعتنا نکند چنانچه در قنوت یادش بیاید که حمدنخوانده باید بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید نماز او صحیح است .

1184 - عروةالوثقى ،کتاب الصلاة، فصل 56، مسأله 13032-52

1185 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 56، قبل از مسأله 1 (الرابع)3032-51

1186 - عروةالوثقى ،کتاب الصلاة، فصل 56، قبل از مسأله 1 (الرابع)3032-51

1187 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 56، قبل از مسأله 1 (الرابع)3032-51

1188 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 56، قبل از مسأله 1 (الرابع)3032-51

1189 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 56، مسأله 23042-52

1190 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 56، مسأله 33042-52

1191 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 56، مسأله 33042-52

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,289,386