خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام بعد از مرگ/ - احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت/ - مستحبات نماز میت - آیت الله العظمی امام خمینی

611 - چند چیز در نماز میت مستحب است : اول : کسی که نماز میت می خواند باوضو یا غسل یا تیمم باشد. و احتیاط مستحب آن است در صورتی تیمم کند که وضوو غسل ممکن نباشد، یا بترسد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند به نماز میت نرسد. دوم : اگر میت مرد است امام جماعت یا کسی که فرادی به او نماز می خواند مقابل وسط قامت او بایستد، و اگر میت زن است مقابل سینه اش بایستد. سوم : پابرهنه نماز بخواند. چهارم : در هر تکبیر دستها را بلند کند. پنجم : فاصله او بامیت به قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد. ششم : نمازمیت را به جماعت بخواند. هفتم : امام جماعت تکبیر و دعاها را بلند بخواند وکسانی که با او نماز می خوانند، آهسته بخوانند. هشتم : در جماعت اگر چه ماموم یک نفر باشد، عقب امام بایستد. نهم نمازگزار به میت و مؤمنین زیاد دعا کند. دهم :پیش از نماز سه مرتبه بگوید: الصلاه . یازدهم : نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا می روند. دوازدهم : زن حائض اگر نماز میت را به جماعت می خواند، در صفی تنها بایستد.

612 - خواندن نماز میت در مساجد مکروه است ولی در مسجد الحرام مکروه نیست .

611 - عروةالوثقى ، فى آداب الصلاة على المیت 1401-434

612 - عروةالوثقى ، فى آداب الصلاة على المیت (الثامن )1401-435

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,106,847