خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - شکیات/ - شکهای باطل - آیت الله العظمی امام خمینی

1165 - شکهایی که نماز را باطل می کند از این قرار است :اول : شک در شماره رکعتهای نماز دو رکعتی مثل نماز صبح و نماز مسافر، ولی شک درشماره رکعتهای نماز مستحب دو رکعتی و بعضی از نمازهای احتیاط نماز را باطل نمی کند.دوم : شک در شماره رکعتهای نماز سه رکعتی .سوم : آنکه در نماز چهار رکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر.چهارم : آنکه در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجده دوم شک کند که دورکعت خوانده یا بیشتر . (تفصیل این مسأله در صورت چهارم مسأله 1199 بیان شده است ، مراجعه شود.)پنجم : شک بین دو و پنج یا دو و بیشتر از پنج .ششم : شک بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش .هفتم : شک در رکعتهای نماز که نداند چند رکعت خوانده است .هشتم : شک بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش چه پیش از تمام شدن سجده دوم باشد یا بعد از آن . ولی اگر بعد از سجده دوم شک بین چهار و شش یا چهارو بیشتر از شش برای او پیش آید احتیاط مستحب آن است که بنابر چهار بگذارد ونماز را تمام کند و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند.

1166 - اگر یکی از شکهای باطل کننده برای انسان پیش آید نمی تواند نماز رابه هم بزند، ولی اگر به قدری فکر کند که شک پا برجا شود، به هم زدن نمازمانعی ندارد.

1165 - عروةالوثقى ، الشک فى الرکعات ، مسأله 12902-18

1166 - عروةالوثقى ، الشک فى الرکعات ، مسأله 42922-21


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,539,611