خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - غسلهای واجب/ - چیزهایی که بر جنب مکروه است - آیت الله العظمی امام خمینی

356 - نه چیز بر جنب مکروه است : اول و دوم : خوردن و آشامیدن ، ولی اگر وضو بگیرد مکروه نیست . سوم : خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره هایی که سجده واجب ندارد. چهارم : رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خطهای قرآن . پنجم : همراه داشتن قرآن . ششم : خوابیدن ، ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب ، بدل ازغسل تیمم کند، مکروه نیست . هفتم : خضاب کردن به حنا ومانند آن . هشتم : مالیدن روغن به بدن . نهم : جماع کردن بعد از آن که محتلم شده ،یعنی در خواب منی از او بیرون آمده است .

356 - عروةالوثقى ، فى ما یکره على الجنب 921-292

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,027,700,390