خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - ذكر نماز

480 - آیا قرائت عمدی ذکرهای رکوع و سجده به جای یکدیگر اشکال دارد؟
ج. اگر آن ها را به قصد مطلق ذکر خداوند عزوجل بگوید، اشکال ندارد و رکوع و سجده و نماز همگی صحیح هستند .

481 - اگر شخصی سهواً در سجده ذکر رکوع را بگوید و یا بر عکس، در رکوع ذکر سجده را بگوید و در همان حال متوجه اشتباه خود شده و آن را اصلاح نماید،آیا نماز او باطل است؟
ج. اشکال ندارد و نمازش صحیح است .

482 - اگر نمازگزار در هنگام نماز و یا بعد از فراغت از آن متوجه شود که ذکر رکوع یا سجده را اشتباه گفته است، چه حکمی دارد؟
ج. اگر بعد از رکوع و سجود متوجه شود، چیزی بر او واجب نیست .

483 - آیا یک بار گفتن تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز کافی است؟
ج. کافی است، هرچند احتیاط این است که سه مرتبه گفته شود .

484 - تعداد تسبیحات اربعه در نماز سه مرتبه است، ولی فردی سهواً چهار بار گفته است، آیا نماز او در پیشگاه خداوند مقبول است؟
ج. اشکال ندارد .

485 - کسی که نمی داند تسبیحات اربعه را در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه گفته یا بیشتر و یا کمتر، چه حکمی دارد؟
ج. یک مرتبه نیز کفایت می کند و چیزی بر او واجب نیست، و تا به رکوع نرفته می تواند بنا را بر اقلّ گذاشته و تسبیحات را تکرار نماید تا یقین کند که آن راسه مرتبه گفته است .

486 - آیا قرائت »بحََول اﷲ وقُوّته أقوم وأقعُُد« هنگام نماز در حال حرکت جایز است و آیا گفتن آن در حال قیام صحیح است؟
ج. اشکال ندارد و اصولاً این ذکر در حالت قیام برای رکعت بعدی گفته می شود .

487 - مراد از ذکر چیست؟ آیا شامل صلوات بر پیامبر (صلّی اﷲ علیه وآله) و خاندان آن حضرت می شود؟
ج. هر عبارتی که متضمّن ذکر خداوند عزوجل باشد، ذکر محسوب می شود و صلوات بر محمد و آل محمد (علیهم افضل صلوات اﷲ) از بهترین ذکرهاست ولىذکر واجب در رکوع و سجده عبارت است از یک‌بار گفتن »سبحان ربی العظیم و بحمده« در رکوع و یک‌بار گفتن »سبحان ربی الاعلى و بحمده« در سجده یا سهبار گفتن »سبحان اﷲ« و اگر به‌جاى آن ذکرهاى دیگر مانند »الحمدﷲ«، »اﷲ اکبر« و غیر آن را به همان مقدار بگوید کافى است .

488 - هنگامی که در نماز وتر که یک رکعت است دست ها را برای قنوت بلند کرده و حاجات خود را از خداوند عزّوجلّ طلب می کنیم، آیا طلب حاجات بهزبان فارسی اشکال دارد؟
ج. دعا در قنوت به زبان فارسی اشکال ندارد، بلکه هر دعایی را در قنوت می توان به هر زبانی خواند .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,374,543