خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - مهاجرت و پناهندگى سیاسى

1384 - پناهندگی سیاسی به کشورهای خارجی چه حکمی دارد؟ آیا جعل داستان غیرواقعی برای دستیابی به پناهندگیسیاسی، جایز است؟
ج. پناهندگی سیاسی به دولت غیر مسلمان تا زمانی که مفسده ای بر آن مترتّب نشود، فی نفسه اشکال ندارد. ولی برایدستیابی به آن، توسل به دروغ و جعل چیزی که واقعیت ندارد، جایز نیست .

1385 - آیا برای یک شخص مسلمان مهاجرت به کشورهای غیر اسلامی جایز است؟
ج. اگر خوف انحراف از دین وجود نداشته باشد این کار اشکال ندارد و واجب است در آن جا بعد از رعایت احتیاط و مواظبتنسبت به دین ومذهب به مقداری که توانایی دارد مبادرت به دفاع از اسلام و مسلمین نماید .

1386 - آیا مهاجرت به سرزمین اسلام بر زنانی که در سرزمین کفر اسلام آورده اند، به دلیل این که بر اثر خُُوف از خانواده وجامعه نمی توانند اسلام خود را آشکار کنند، واجب است؟
ج. در صورتی که مهاجرت به سرزمین اسلام برای آنان حَرََج داشته باشد واجب نیست، ولی واجب است تا حد امکان نسبت بهنماز و روزه و سایر واجبات مراقبت نمایند .

1387 - زندگی در کشوری که اسباب معصیت مانند برهنگی و گوش دادن به نوارهای مبتذل موسیقی و غیره در آن فراهماست، چه حکمی دارد؟ کسی که در آن جا تازه به سن تکلیف رسیده چه حکمی دارد؟
ج. اقامت و زندگی آن ها، فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید از اموری که از نظر شرعی بر او حرام هستند اجتناب کند و اگر نمیتواند باید به کشورهای اسلامی مسافرت نماید .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,748,888