خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام خمس/ - مال حلال مخلوط به حرام - آیت الله العظمی امام خمینی

1813 - اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را ازیکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن ، هیچ کدام معلوم نباشد، بایدخمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس ، بقیه مال حلال می شود.

1814 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاطواجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.

1815 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شک کند که بیشتر از آن هم مال اوهست یا نه ، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال اوست به او بدهد.

1816 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده ، چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد، بنابر احتیاط واجب مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده ، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.

1817 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش رانمی شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد بنابر احتیاطواجب باید به مقدار مالش به او بدهد.

1818 - اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداندکه صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست ، به احتیاطواجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید، و اگر ممکن نگردید باید قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند.

1813 - عروةالوثقى ، کتاب الخمس، فصل 1، بعد از مسأله 27 (الخامس)4362-379

1814 - عروةالوثقى ، کتاب الخمس، فصل 1،بعد از مسأله 27 (الخامس)4362-379

1815 - عروةالوثقى ،کتاب الخمس، فصل 1، بعد از مسأله 27 (الخامس)4362-397

1816 - عروة الوثقى ، کتاب الخمس، فصل 1، مسأله 344382-384
عبارت چنانچه مقدار زیادى معلوم باشد در رساله حضرات آیات دیگرذکر نشده است ،
1817 - عروةالوثقى ، کتاب الخمس، فصل 1، مسأله 334382-384

1818 - عروةالوثقى ، کتاب الخمس،فصل 1، مسأله 304372-381

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,096,044