خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - واجبات نماز/ - سلام نماز - آیت الله العظمی امام خمینی

1105 - بعد از تشهد رکعت آخر نماز مستحب است در حالی که نشسته و بدن آرام است بگوید: "السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته " و بعد از آن بایدبگوید: "السلام علیکم " و احوط استحبابی آن است که "و رحمة الله و برکاته " رااضافه نماید یا بگوید: "السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ".

1106 - اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به هم نخورده و کاری هم که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند مثل پشت به قبله کردن انجام نداده باید سلام را بگوید و نمازش صحیح است .

1107 - اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به هم خورده است چنانچه پیش از آن که صورت نماز به هم بخورد کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند مثل پشت به قبله کردن انجام نداده باشد نمازش صحیح است و اگر پیش از آن که صورت نماز به هم بخورد کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند انجام داده باشد بنابر احتیاط نمازش باطل است گرچه صحیح بودن آن خالی از قوت نیست .

1105 - عروةالوثقى ، فى التسلیم، قبل از مسأله 12391-694

1106 - عروةالوثقى ، فى التسلیم،قبل از مسأله 12391-693

1107 - عروةالوثقى ، فى التسلیم، قبل از مسأله 12391-693


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,520,589