خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - نماز عید فطر و قربان - آیت الله العظمی امام خمینی

1516 - نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و بایدبه جماعت خوانده شود، و در زمان ما که امام علیه السلام غایب است مستحب می باشد. و احتیاط واجب آن است که آن را به جماعت نخوانند، ولی به قصدرجاء مانع ندارد. و چنانچه ولی فقیه یا مأذون از طرف او اقامه جماعت نماید،اشکال ندارد.

1517 - وقت نماز عید قربان از اول آفتاب روز عید است تا ظهر.

1518 - مستحب است نماز عید قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در عیدفطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و زکات فطره را هم بدهند بعد از نماز عید را بخوانند.

1519 - نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد از خواندن حمدو سوره باید پنج تکبیر بگوید، و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعداز قنوت پنجم تکبیری بگوید و به رکوع رود و دو سجده بجا آورد و برخیزد، و دررکعت دوم چهار مرتبه تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده کند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد

1520 - در قنوت نماز عید قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافی است ولی بهتر است این دعا را به قصد امید ثواب بخوانند: "اللهم اهل الکبریاء و العظمة واهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمة و اهل التقوی و المغفرة اسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسمین عیدا و لمحمد صلی الله علیه و آله ذخرا و شرفا وکرامة و مزیدا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر اخلت فیه محمداو آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتک علیه وعلیهم اللهم انی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون و اعوذ بک مما استعاذمنه عبادک المخلصون ".

1521 - مستحب است در نماز عید فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند.

1522 - نماز عید سوره مخصوصی ندارد، ولی بهتر است که در رکعت اول آن سوره "شمس " (سوره 91) و در رکعت دوم سوره "کاشیه " (سوره 88) را بخوانند، یا دررکعت اول سوره "سبح اسم " (سوره 87) و در رکعت دوم سوره "شمس " را بخوانند.

1523 - مستحب است در روز عید فطر قبل از نماز عید به خرما افطار کند،و در عید قربان از گوشت قربانی بعد از نماز قدری بخورد.

1524 - مستحب است پیش از نماز عید غسل کند، و دعاهایی که پیش ازنماز و بعد از آن در کتابهای دعا ذکر شده به امید ثواب بخواند.

1525 - مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند و در حال گفتن تکبیرهادستها را بلند کنند و نماز را بلند بخوانند.

1526 - بعد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر و بعد از نماز صبح و ظهر وعصر روز عید و نیز بعد از نماز عید فطر مستحب است این تکبیرها را بگویند:"الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر و لله الحمد الله اکبرعلی ما هدانا".

1527 - مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز که اول آنها نمازظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تکبیرهایی را که در مسأله پیش گفته شد بگوید و بعد از آن بگوید: "الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام والحمد لله علی ما ابلانا" ولی اگر عید قربان را در منی باشد مستحب است بعداز پانزده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذی حجه است ، این تکبیرها را بگوید.

1528 - کراهت دارد نماز عید را زیر سقف بخواند.

1529 - اگر شک کند در تکبیرهای نماز و قنوتهای آن ، اگر از محل آن تجاوزنکرده است بنابر اقل بگذارد، و اگر بعد معلوم شود که گفته بوده اشکال ندارد.

1530 - اگر قرائت یا تکبیرات یا قنوتها را فراموش کند و بجا نیاورد، نمازش صحیح است .

1531 - اگر رکوع یا دو سجده یا تکبیرة الاحرام را فراموش کند، نمازش باطل می شود.

1532 - اگر در نماز عید یک سجده یا تشهد را فراموش کند احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز آن را رجاءا بجا آورد، و اگر کاری کند که برای آن ،سجده سهو در نمازهای یومیه لازم است ، احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز رجاءادو سجده سهو برای آن نماز بنماید.

1516 - عروةالوثقى ، فى صلاة العیدین ، قبل از مسأله 13212-101

1517 - عروةالوثقى ،فى صلاة العیدین ، قبل از مسأله 13222-101

1518 - عروةالوثقى ، فى صلاة العیدین ، قبل از مسأله 13222-101

1519 - عروةالوثقى ، فى صلاة العیدین ، قبل از مسأله 13222-101

1520 - عروةالوثقى ، فى صلاة العیدین ، قبل از مسأله 13222-101

1521 - عروةالوثقى ، فى صلاة العیدین ، مسأله 23222-102

1522 - عروةالوثقى ، فى صلاة العیدین ، مسأله 13222-102

1523 - عروةالوثقى ، فى صلاة العیدین ، مسأله 2 (التاسع)3222-102

1524 - عروةالوثقى ، فى صلاة العیدین ، مسأله 2 (السادس )3222-102

1525 - عروةالوثقى ، فى صلاة العیدین ،مسأله 23222-102

1526 - عروةالوثقى ، فى صلاة العیدین ، مسأله 2 (العاشر)3222-102

1527 - عروةالوثقى ، فى صلاة العیدین ، مسأله 2(العاشر)3222-102

1528 - عروةالوثقى ، فى صلاةالعیدین ، مسأله 3 (الرابع)3222-102

1529 - عروةالوثقى ، فى صلاة العیدین ، مسأله 63222-103

1530 - عروةالوثقى ، فى صلاة العیدین ، مسأله 83232-103
و بعد از رفتن به رکوع یادش بیاید، نمازش صحیح است ،
1531 - عروةالوثقى ، فى صلاة العیدین ، مسأله 83232-103

1532 - عروةالوثقى ، فى صلاة العیدین ، مسأله 93232-103

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,631,455