خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - آب مطلق و مضاف/ - آب جاری - آیت الله العظمی امام خمینی

28 - آب جاری آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات .

29 - آب جاری اگر چه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی بو یارنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است .

30 - اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آن که بو یا رنگ یا مزه اش به واسطه نجاست تغییر کرده نجس است ، و طرفی که متصل به چشمه است اگر چه کمتر ازکر باشد پاک است . و آبهای دیگر نهر اگر به اندازه کر باشد یا به واسطه آبی که تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد پاک و گرنه نجس است .

31 - آب چشمه ای که جاری نیست ولی طوری است که اگر از آن بردارند باز می جوشد،حکم آب جاری دارد. یعنی اگر نجاست به آن برسد تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است .

32 - آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است ، حکم آب جاری دارد.

33 - چشمه ای که مثلا در زمستان می جوشد و در تابستان از جوشش می افتد، فقط وقتی که می جوشد حکم آب جاری دارد.

34 - آب حوض حمام اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه به خزینه ای که آب آن به اندازه کر است متصل باشد، مثل آب جاری است .

35 - آب لوله های حمام که از شیرها و دوشها می ریزد، اگر متصل به کر باشدمثل آب جاری است ، و آب لوله های عمارات اگر متصل به کر باشد، در حکم آب کر است .

36 - آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد، چنانچه کمتر از کر باشدو نجاست به آن برسد نجس می شود. اما اگر از بالا با فشار به پایین بریزد،چنانچه نجاست به پایین آن برسد، بالای آن نجس نمی شود.

28 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل الماء الجارى، قبل از مسأله 1121-32

29 - عروةالوثقى ، فى المیاه ،فصل الماء الجارى، قبل از مسأله 1121-32

30 - عروةالوثقى ،فى المیاه ، فصل الماء الجارى، مسأله 8131-34

31 - عروةالثقى ، فى المیاه ، فصل الماءالجارى، قبل از مسأله 1121-32

32 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل الماء الجارى، مسأله 6131-34

33 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل الماء الجارى، مسأله 7131-34

34 - عروةالوثقى ، فى المیاه ،فصل ماء الحمام بمنزلة الجارى151-41

35 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل ماء الحمام بمنزلة الجارى151-41

36 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل الماء الجارى، مسأله 1121-32


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,204,105