خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام روزه/ - چیزهایی که روزه را باطل میکند/ - احکام چیزهایی که روزه را باطل میکند - آیت الله العظمی امام خمینی

1653 - اگر انسان عمدا و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می کند، انجام دهد،روزه او باطل می شود و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال ندارد، ولی جنب اگربخوابد و به تفصیلی که در مسأله 1630 گفته شد تا اذان صبح غسل نکند، روزه او باطل است .

1654 - اگر روزه دار سهوا یکی از کارهایی که روزه را باطل می کند انجام دهد و به خیال این که روزه اش باطل شده ، عمدا دوباره یکی از آنها را بجا آورد، روزه اوباطل می شود.

1655 - اگر چیزی به زور درگلوی روزه دار بریزند، یا سر او را به زور در آب فرو برند، روزه او باطل نمی شود، ولی اگر مجبورش کنند که روزه خود را باطل کندمثلا به او بگویند اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می زنیم و خودش برای جلوگیری از ضرر، چیزی بخورد، روزه او باطل می شود.

1656 - روزه دار نباید جایی برود که می داند چیزی در گلویش می ریزند یامجبورش می کنند که خودش روزه خود را باطل کند، اما اگر قصد رفتن کند و نرودیا بعد از رفتن چیزی به خوردش ندهند، روزه او صحیح است ، و چنانچه از روی ناچاری کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، روزه او باطل می شود، ولی اگرچیزی در گلویش بریزند، باطل شدن روزه او محل اشکال است .

1653 - عروةالوثقى ، فى احکام المفطرات ، قبل از مسأله 13602-198

1654 - عروةالوثقى ، فى احکام المفطرات ، مسأله 13602-198

1655 - عروةالوثقى ، فى احکام المفطرات ، قبل از مسأله 13602-198

1656 - عروةالوثقى ، فى احکام المفطرات ، مسأله 63612-199


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,543,500