خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی/ - احکام عقد/ - عدهای از زنها که ازدواج با آنها حرام است - آیت الله العظمی امام خمینی

2384 - ازدواج با زنهایی که مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستندحرام است .

2385 - اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید، اگر چه با او نزدیکی نکند، مادر ومادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم می شوند.

2386 - اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوه دختری و پسری آن زن هر چه پایین روند، چه در وقت عقد باشند یا بعدا به دنیا بیایند، به آن مردمحرم می شوند.

2387 - اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی هم نکرده باشد، تا وقتی که آن زن در عقد او است نمی تواند با دختر او ازدواج کند.

2388 - عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدر پدر، و عمه و خاله مادر و عمه وخاله مادر مادر، هر چه بالا روند به انسان محرمند.

2389 - پدر و جد شوهر، هر چه بالا روند، و پسر و نوه پسری و دختری او هر چه پایین آیند چه در موقع عقد باشند، یا بعدا به دنیا بیایند به زن او محرم هستند.

2390 - اگر زنی را برای خود عقد کند، دائمه باشد، یا صیغه تا وقتی که آن زن درعقد او است نمی تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.

2391 - اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق گفته می شود طلاق رجعی دهد، دربین عده نمی تواند خواهر او را عقد نماید ، بلکه در عده طلاق بائن هم که بعدابیان می شود، احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با خواهر او خودداری نماید.

2392 - انسان نمی تواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده و برادر زاده او ازدواج کند ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعدا زن بگوید به آن عقدراضی هستم اشکال ندارد.

2393 - اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده یا خواهر زاده او را عقد کرده و حرفی نزد، چنانچه بعدا رضایت ندهد عقد آنان باطل است ، بلکه اگر از حرف نزدنش معلوم باشد که باطنا راضی بوده احتیاط واجب آن است که شوهرش از برادرزاده او جدا شود، مگر آنکه اجازه دهد.

2394 - اگر انسان پیش از آنکه دختر عمه یا دختر خاله خود را بگیرد با مادرآنان زنا کند، دیگر نمی تواند با آنان ازدواج نماید.

2395 - اگر با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج نماید و پیش از آن که با آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نماید عقد آنان اشکال ندارد.

2396 - اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط واجب آن است که با دختر او ازدواج نکند، ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند بعد بامادر او زنا کند، آن زن بر او حرام نمی شود، و همچنین است اگر پیش از آنکه با او نزدیکی کند با مادر او زنا نماید، ولی در این صورت احتیاط مستحب آن است که از آن زن جدا شود.

2397 - زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر درآید، مرد مسلمان هم نمی تواندبا زنهای کافره غیر کتابیه بطور دائم ازدواج کند و به احتیاط واجب ازدواج دائم با زنهای کافره اهل کتاب نیز جایز نیست ، ولی صیغه کردن زنهای اهل کتاب مانند یهود و نصاری مانعی ندارد.

2398 - اگر با زنی که در عده طلاق رجعی است زنا کند آن زن بر او حرام می شود و اگر با زنی که در عده متعه ، یا طلاق بائن ، یا عده وفات است زنا کند، بعدا می تواند او را عقد نماید، اگر چه احتیاط مستحب آن است که با اوازدواج نکند و معنای طلاق رجعی و طلاق بائن و عده متعه و عده وفات در احکام طلاق گفته خواهد شد.

2399 - اگر با زن بی شوهری که در عده نیست زنا کند، بعدا می تواند آن زن رابرای خود عقد نماید، ولی احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند بعد او را عقد نماید، بلکه احتیاط مزبور حتی الامکان نباید ترک شود، وهمچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند.

2400 - اگر زنی را که در عده دیگری است برای خود عقد کند، چنانچه مرد و زن یایکی از آنان بدانند که عده زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عده حرام است ،َن زن بر او حرام (ابدی ) می شود، اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده باشد.

2401 - اگر زنی را برای خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عده بوده ، چنانچه هیچکدام نمی دانسته اند زن در عده است و نمی دانسته اند که عقد کردن زن در عده حرام است ، در صورتی که مرد با او نزدیکی کرده باشد آن زن بر او حرام می شود.

2402 - اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند باید از اوجداشود و بعدا هم نمی تواند او را برای خود عقد کند.

2403 - زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمی شود و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، بهتر است که شوهر او را طلاق دهد ولی بایدمهریه اش را بدهد.

2404 - زنی را که طلاق داده اند و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدت او رابخشیده یا مدتش تمام شده ، چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد شک کند که موقع عقد شوهردوم عده شوهر اول تمام بوده یا نه باید به شک خود اعتنا نکند.

2405 - مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام است اگر چه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند، ولی اگر گمان کند که دخول شده ،یا شک کند که دخول شده یا نه ، بر او حرام نمی شوند.

2406 - اگر با مادر یا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید و بعد از ازدواج با آن کس لواط کند، آنها بر او حرام نمی شوند.

2407 - اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج است با زنی ازدواج نمایدعقد او باطل است ، و چنانچه می دانسته که زن گرفتن بر او حرام است ، دیگرنمی تواند آن زن را عقد کند.

2408 - اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ازدواج کند عقد او باطل است ، و اگر زن می دانسته که ازدواج کردن در حال احرام حرام است احتیاط واجب آن است که بعدا با آن مرد ازدواج نکند، بلکه خالی از قوت نیست .

2409 - اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج است بجا نیاورد، زنش که به واسطه محرم شدن بر او حرام شده بود حلال نمی شود. و نیز اگر زن طواف نساء نکند، شوهرش بر او حلال نمی شود، ولی اگر بعدا طواف نساء را انجام دهند به یکدیگر حلال می شوند.

2410 - اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش از آنکه نه سال دختر تمام شود، با او نزدیکی و دخول کند، چنانچه او را افضا نماید هیچ وقت نباید با او نزدیکی کند.

2411 - زنی را که سه مرتبه طلاق داده اند بر شوهرش حرام می شود، ولی اگر باشرایطی که در کتاب طلاق گفته می شود با مرد دیگری ازدواج کند، شوهر اول می تواند دوباره او را برای خود عقد نماید.

2385 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 6، مسأله 36372-829

2386 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل6، مسأله 36372-829

2390 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ،فصل 6، مسأله 396392-834

2391 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 6، مسأله 486402-837

2392 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 6، مسائل 9 و 206372-830

2393 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 6، مسأله 146372-830

2394 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 6، مسأله 286382-831
اگر کسى نعوذ بالله با عمه یا خاله خود زنا کند، در صورتى که نزد حاکمشرع به طریق شرعى ثابت شود، باید به حکم حاکم شرع کشته شود، و مفروض مسأله فوق ،در جایى است که مثلا با خاله خود نعوذ بالله زنا کند و نزد حاکم شرع هم ثابت نشود و بعد از این عمل شنیع (که از بزرگترین گناهان است ) بخواهد با دختر خاله خود ازدواج نماید، که حتى اگر از عمل خود پشیمان باشد، و توبه هم کرده باشد، بازهم نمى تواند با ختر خاله اش ازدواج نماید، و همچنین در مسایل بعدى که در رابطه بازنا و لواط است ، اگر نزد حاکم شرع ثابت شود بر مجرم حد شرعى جارى مى کند،
2395 - عروةالوثقى ،کتاب النکاح ، فصل 6، مسأله 286382-831

2396 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 6، مسأله 286382-831

2398 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 4، مسأله 206352-824

2399 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل4، مسأله 176352-823

2400 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 4، قبل از مسأله 16322-817

2401 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 4، قبل از مسأله 16322-817

2402 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 4، مسأله 96332-820

2403 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 4، مسائل 18 و 196352-824

2405 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ،فصل 6، مسأله 286382-831

2406 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ،فصل 6، مسأله 286382-831

2407 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 5، قبل ازمسأله 16362-826

2408 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 5، قبل از مسأله 16362-826

2410 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 2، مسأله 26292-811
معناى افضاء در مسأله 2380 گذشت ،

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,139,435