خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - نماز مسافر/ - مسائل متفرقه - آیت الله العظمی امام خمینی

1356 - مسافری می تواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسجد کوفه نمازش را تمام بخواند. ولی اگر بخواهد در جایی که اول جزو این مساجد نبوده و بعد به این مساجد اضافه شده نماز بخواند احتیاط مستحب آن است که شکسته بخواند اگر چه اقوی ، صحت تمام است و نیز مسافر می تواند درحرم و رواق حضرت سید الشهدا علیه السلام بلکه در مسجد متصل به حرم نماز را تمام بخواند.

1357 - کسی که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اگر در غیرچهار مکانی که در مسأله پیش گفته شد عمدا تمام بخواند نمازش باطل است . ونیز اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند باید نماز را دوباره بخواند، و اگر بعد از وقت یادش بیاید، بنابر احتیاط واجب باید قضا نماید.

1358 - کسی که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اگر فراموش کند و بدون توجه و به طور عادت تمام بخواند نمازش باطل است ، و نیز اگر حکم مسافر و سفر خود را فراموش کرده باشد در صورتی که وقت داشته باشد نمازش رادوباره بخواند بلکه اگر وقت هم گذشته باشد بنابر احتیاط واجب باید قضا نماید.

1359 - مسافری که نمی داند باید نماز را شکسته بخواند، اگر تمام بخواند نمازش صحیح است .

1360 - مسافری که می داند باید نماز را شکسته بخواند اگر بعضی از خصوصیات آن رانداند مثلا نداند که در سفر هشت فرسخی باید شکسته بخواند چنانچه تمام بخواند در صورتی که وقت باقی است ، باید نماز شکسته بخواند، و اگر وقت گذشته بایدشکسته قضا نماید.

1361 - مسافری که می داند باید نماز را شکسته بخواند اگر به گمان اینکه سفر اوکمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند وقتی بفهمد که سفرش هشت فرسخ بوده ، نمازی را که تمام خوانده باید دوباره شکسته بخواند و اگر وقت هم گذشته بایدشکسته قضا نماید.

1362 - اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند چنانچه در وقت یادش بیاید باید شکسته به جا آورد و اگر بعد از وقت یادش بیاید قضای آن نمازبر او واجب نیست .

1363 - کسی که باید نماز را تمام بخواند، اگر شکسته بجا آورد در هر صورت نمازش باطل است .

1364 - اگر مشغول نماز چهار رکعتی شود و در بین نماز یادش بیاید که مسافر است یا ملتفت شود که سفر او هشت فرسخ است چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته ، بایدنماز را دو رکعتی تمام کند و اگر به رکوع رکعت سوم رفته نمازش باطل است ودر صورتی که به مقدار خواندن یک رکعت هم وقت داشته باشد باید نماز را شکسته بخواند.

1365 - اگر مسافر بعضی از خصوصیات نماز مسافر را نداند، مثلا نداند که اگرچهار فرسخ برود و همان روز یا شب آن برگردد باید شکسته بخواند، چنانچه به نیت نماز چهار رکعتی مشغول نماز شود و پیش از رکوع رکعت سوم مسأله را بفهمد بایدنماز را دو رکعتی تمام کند و اگر در رکوع ملتفت شود نمازش باطل است و درصورتی که به مقدار یک رکعت از وقت هم مانده باشد باید نماز را شکسته بخواند.

1366 - مسافری که باید نماز را تمام بخواند اگر به واسطه ندانستن مسأله به نیت نماز دو رکعتی مشغول نماز شود و در بین نماز مسأله را بفهمد باید نماز را چهاررکعتی تمام کند و احتیاط مستحب آن است که بعد از تمام شدن نماز دوباره آن نماز را چهار رکعتی بخواند.

1367 - مسافری که نماز نخوانده اگر پیش از تمام شدن وقت به وطنش برسد، یابه جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند باید نماز را تمام بخواند و کسی که مسافر نیست اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت کند در سفر باید نماز راشکسته بخواند.

1368 - اگر از مسافری که باید نماز را شکسته بخواند نماز ظهر یا عصر یا عشاءقضا شود باید آن را دو رکعتی قضا نماید اگرچه در غیر سفر بخواهد قضای آن را به جاآورد و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این سه نماز قضا شود باید چهار رکعتی قضا نماید اگرچه در سفر بخواهد آن را قضا نماید.

1369 - مستحب است مسافر بعد از هر نمازی که شکسته می خواند سی مرتبه بگوید: "سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر" و در تعقیب نماز ظهر و عصر و عشا بیشتر سفارش شده است . بلکه بهتر است در تعقیب این سه نماز شصت مرتبه بگوید.

1356 - عروةالوثقى ، فى احکام صلاة المسافر، مسأله 113472-164

1357 - عروةالوثقى ، فى احکام صلاة المسافر، مسأله 33462-160

1358 - عروةالوثقى ، فى احکام صلاة المسافر، مسأله 33462-160

1359 - عروةالوثقى ، فى احکام صلاة المسافر، مسأله 33462-160

1360 - عروةالوثقى ، فى احکام صلاة المسافر، مسأله 33462-160

1361 - عروةالوثقى ، فى احکام صلاة المسافر، مسأله 33462-160

1362 - عروةالوثقى ، فى احکام صلاة المسافر، مسأله 33462-160

1363 - عروةالوثقى ، فى احکام صلاة المسافر، مسأله 53472-162

1364 - عروةالوثقى ، فى احکام صلاة المسافر، مسأله 73472-162

1365 - عروةالوثقى ، فى احکام صلاة المسافر، مسأله 73472-162

1366 - عروةالوثقى ، فى احکام صلاة المسافر، مسأله 73472-162

1367 - عروةالوثقى ، فى احکام صلاة المسافر، مسأله 93472-163

1368 - عروةالوثقى ، فى احکام صلاةالمسافر، مسأله 63472-162

1369 - عروةالوثقى ، فى احکام صلاة المسافر، مسأله 153482-165

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,354,690