خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام ارث/ - ارث دسته دوم - آیت الله العظمی امام خمینی

2740 - دسته دوم از کسانی که به واسطه خویشی ارث می برند، جد یعنی پدر بزرگ وجده یعنی مادر بزرگ ، و برادر و خواهر میت است . و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث میبرند.

2741 - اگر وارث میت فقط یک برادر یا یک خواهر باشد، همه مال به او می رسد.و اگر چند برادر پدر و مادری ، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دوبرابر خواهر می برد، مثلا اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می کنند، هر یک از برادرها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می برد.

2742 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که ازمادر با میت جدا است ارث نمی برد. و اگر برادر و خواهر پدر و مادری ندارد،چنانچه فقط یک خواهر یا یک برادر پدری داشته باشد، همه مال به او می رسد، و اگرچند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود،و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می برد.

2743 - اگر وارث میت فقط یک خواهر، یا یک برادر مادری باشد، که از پدر بامیت جدا است ، همه مال باو می رسد. و اگر چند برادر مادری ، یا چند خواهر مادری ،یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می شود.

2744 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری ، و برادر و خواهر پدری ، و یک برادریا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برند، و مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را به برادر یا خواهر مادری ، و بقیه را به برادر وخواهر پدر و مادری می دهند. و هر برادری دو برابر خواهر می برد.

2745 - اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری ، و برادر و خواهر پدری ، و برادرو خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی برد، و مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند، و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند، و هر برادری دو برابرخواهر می برد.

2746 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری ، و یک برادر مادری ، یا یک خواهر مادری باشد، مال را شش قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر یا خواهرمادری می برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند، و هر برادری دو برابر خواهرمی برد.

2747 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر پدری ، و چند برادر و خواهر مادری باشد، مال را سه قسمت می کنند، یک قسمت آن را برادر و خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند، و بقیه را به برادر و خواهر پدری می دهند، و هر برادری دو برابر خواهر می برد.

2748 - اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که در صفحه 390 گفته می شود می برد، و خواهر و برادر به طوری که در مسایل گذشته گفته شد ارث خود را می برند. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر وبرادر و شوهر او باشد. شوهر نصف مال را می برد و خواهر و برادر به طوری که درمسایل پیش گفته شد ارث خود را می برند، ولی برای آن که زن یا شوهر ارث می برد،از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی شود، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم می شود، مثلا اگر وارث میت ، شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر وخواهر پدر و مادری او باشد، نصف مال به شوهر می رسد، و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری می دهند، و آنچه می ماند مال برادر و خواهر پدرو مادری است . پس اگر همه مال او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادری و یک تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می دهند.

2749 - اگر میت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان می دهند، و سهم برادر زاده و خواهر زاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمت می شود،و از سهمی که به برادر زاده و خواهر زاده پدری یا پدر و مادری می رسد، هرپسری دو برابر دختر می برد.

2750 - اگر وارث میت فقط یک جد یا یک جده است ، چه پدری باشد یا مادری ، همه مال به او می رسد و با بودن جد میت پدر جد او ارث نمی برد.

2751 - اگر وارث میت فقط جد و جده پدری باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت را جد و یک قسمت را جده می برد. و اگر جد و جده مادری باشد، مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند.

2752 - اگر وارث میت فقط یک جد یا جده پدری و یک جد یا جده مادری باشد، مال سه قسمت می شود، دو قسمت را جد یا جده پدری و یک قسمت را جد یا جده مادری می برد.

2753 - اگر وارث میت جد و جده پدری ، و جد و جده مادری باشد، مال سه قسمت می شود، یک قسمت آن را جد و جده مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند ودو قسمت آن را به جد و جده پدری می دهند، و جد دو برابر جده می برد.

2754 - اگر وارث میت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده مادری او باشد، زن ارث خود را به تفصیلی که در مسأله 2771 گفته می شود می برد، و یک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می دهند که به طور مساوی بین خودشان قسمت می کنند و بقیه را به جد و جده پدری می دهند و جد دو برابر جده می برد، و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد، شوهر نصف مال را می برد و جد و جده به دستوری که درمسایل گذشته گفته شد، ارث خود را می برند.


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,211,469