خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - تیمم/ - دوم از موارد تیمم - آیت الله العظمی امام خمینی

664 - اگر به واسطه پیری یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها یا نداشتن وسیله ای که آب از چاه بکشد، دسترسی به آب نداشته باشد، باید تیمم کند. وهمچنین است اگر تهیه کردن آب یا استعمال آن به قدری مشقت داشته باشد که مردم تحمل آن را نکنند.

665 - اگر برای کشیدن آب از چاه دلو و ریسمان و مانند اینها لازم دارد و مجبوراست بخرد یا کرایه نماید، اگر چه قیمت آن چند برابر معمول باشد، باید تهیه کند. و همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند. ولی اگر تهیه آنهابه قدری پول می خواهد که نسبت به حال او آن مقدار ضرر دارد، واجب نیست تهیه نماید.

666 - اگر ناچار شود که برای تهیه آب قرض کند، باید قرض نماید. ولی کسی که می داند یا گمان دارد که نمی تواند قرض خود را بدهد، واجب نیست قرض کند.

667 - اگر کندن چاه مشقت ندارد، به احتیاط واجب باید برای تهیه آب ،چاه بکند.

668 - اگر کسی مقداری آب بی منت به او ببخشد، باید قبول کند.

664 - عروةالوثقى ، فى التیمم، مسأله 151551-472

665 - عروةالوثقى ، فى التیمم، مسأله 161551-472

666 - عروةالوثقى ، فى التیمم، مسأله 161551-472

667 - عروةالوثقى ، فى التیمم، مسأله 171551-472


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,179,143