خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - حیض/ - اقسام زنهای حایض/ - ناسیه - آیت الله العظمی امام خمینی

499 - ناسیه یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده است ، اگر بیشتر ازده روز خون ببیند، باید روزهایی که خون او نشانه حیض را دارد تا ده روز حیض قرار دهد و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر نتواند حیض را به واسطه نشانه های آن تشخیص دهد، بنابر احتیاط واجب باید هفت روز اول را حیض و بقیه رااستحاضه قرار دهد.

499 - عروةالوثقى ، فى الحیض، فى حکم تجاوز الدم عن العشرة،مسأله 11041-331

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,452,580