خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - احکام آبها - آیت الله العظمی امام خمینی

47 - آب مضاف که معنی آن گفته شد، چیز نجس را پاک نمی کند، وضو و غسل هم باآن باطل است .

48 - اگر ذره ای نجاست به آب مضاف برسد نجس می شود. ولی چنانچه از بالابا فشار روی چیز نجس بریزد، مقداری که به چیز نجس رسیده نجس ، و مقداری که بالاتر از آن است پاک می باشد. مثلا اگر گلاب را از گلابدان روی دست نجس بریزند،َنچه به دست رسیده نجس و آنچه به دست نرسیده پاک است . و نیز اگر مثل فواره با فشار از پایین به بالا برود اگر نجاست به بالا برسد، پایین نجس نمی شود.

49 - اگر آب مضاف نجس طوری با آب کر یا جاری مخلوط شود که دیگر آب مضاف به آن نگویند، پاک می شود.

50 - آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یا نه ، مثل آب مطلق است ،یعنی چیز نجس را پاک می کند، وضو و غسل هم با آن صحیح است . و آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه مثل آب مضاف است ، یعنی چیز نجس را پاک نمی کند،وضو و غسل هم با آن باطل است .

51 - آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف ، و معلوم نیست که قبلا مطلق یامضاف بوده ، نجاست را پاک نمی کند، وضو و غسل هم با آن باطل است . ولی اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد و نجاست به آن برسد حکم به نجس بودن آن نمی شود.

52 - آبی که عین نجاست مثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مزه آن راتغییر دهد، اگر چه کر یا جاری باشد، نجس می شود. ولی اگر بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاستی که بیرون آن است عوض شود، مثلا مرداری که پهلوی آب است بوی آن را تغییر دهد، نجس نمی شود.

53 - آبی که عین نجاست مثل خون و بول در آن ریخته و بو یا رنگ یا مزه آن راتغییر داده ، چنانکه به کر یا جاری متصل شود، یا باران بر آن ببارد، یا باد باران را در آن بریزد، یا آب باران در موقع باریدن از ناودان در آن جاری شود و تغییرآن از بین برود، پاک می شود، ولی باید آب باران یا کر یا جاری با آن مخلوطگردد.

54 - اگر چیز نجس را در آب کر یا جاری فرو برند، و در چیزهایی که قابل فشار دادن است مانند فرش و لباس ، طوری فشار، یا در داخل آب حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود، چنانچه از چیزهایی باشد که در دفعه اول پاک می شود، آبی که بعداز بیرون آوردن ، از آن می ریزد، پاک است و اگر از چیزهایی باشد که باید دو مرتبه آن را در آب فرو برند تا پاک شود، آبی که بعد از دفعه دوم از آن می ریزد،پاک می باشد.

55 - آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه پاک است . و آبی که نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه ، نجس است .

56 - نیم خورده سگ و خوک و کافر ، نجس و خوردن آن حرام است . و نیم خورده حیوانات حرام گوشت پاک و خوردن آن مکروه می باشد.

47 - عروةالوثقى ، فصل فى المیاه ، قبل از مسأله 1101-26

48 - عروة الوثقى ، فصل فى المیاه ، مسأله 1101-26

49 - عروةالوثقى ، فصل فى المیاه ، مسأله 6111-29

50 - عروةالوثقى ، فصل فى المیاه ، مسأله 5111-28

51 - عروةالوثقى ، فصل فى المیاه ، مسأله 5111-28

52 - عروةالوثقى ، فصل فى المیاه ، مسأله 9111-30

53 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، مسأله 18121-32

54 - عروةالوثقى ، فصل فى المیاه ، الماء المستعمل فى الوضوء، قبلاز مسأله 1171-47

55 - عروةالوثقى ، فصل الماء المشکوک نجاسته طاهر، قبل از مسأله 1181-49

56 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصلسؤر نجس العین 191-55

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,104,915