خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی/ - احکام عقد/ - عیبهایی که به واسطه آنها میشود عقد را به هم زد - آیت الله العظمی امام خمینی

2380 - اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از هفت عیب را دارد می تواندعقد را به هم بزند : اول : دیوانگی . دوم : مرض خوره . سوم : مرض برص .چهارم : کوری . پنجم : شل بودن به طوری که معلوم باشد. ششم : آنکه افضا شده ، یعنی راه بول و حیض و یا راه حیض و غائط او یکی شده باشد، ولی اگر راه حیض وغائط او یکی شده باشد، به هم زدن عقد اشکال دارد و باید احتیاط شود. هفتم : آنکه گوشت یا استخوانی یا غده ای در فرج او باشد که مانع از نزدیکی شود.

2381 - اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه است یا آلت مردی نداردیا عنین است و نمی تواند وطی و نزدیکی نماید یا تخمهای او را کشیده اند می تواندعقد را به هم بزند. و تفصیل این مسأله و مسأله سابق در کتاب تحریر الوسیله ضبط شده است .

2382 - اگر مرد یا زن ، به واسطه یکی از عیب هایی که در دو مسأله پیش گفته شدعقد را به هم بزند، باید بدون طلاق از هم جدا شوند.

2383 - اگر به واسطه آن که مرد عنین است و نمی تواند وطی و نزدیکی کند، زن عقدرا به هم بزند شوهر باید نصف مهر را بدهد. ولی اگر به واسطه یکی از عیبهای دیگری که گفته شد، مرد یا زن عقد را به هم بزنند، چنانچه مرد با زن نزدیکی نکرده باشدچیزی بر او نیست و اگر نزدیکی کرده ، باید تمام مهر را بدهد.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,157,627