خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - مرجعیت و رهبرى

52 - در صورت تعارض فتوای ولی امر مسلمین با فتوای مرجعی در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وظیفه شرعیمسلمانان چیست؟ آیا معیاری برای تفکیک احکام صادره از طرف مراجع تقلید و ولی فقیه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقلیدبا نظر ولی فقیه در مسأله موسیقی اختلاف داشته باشد، متابعت از کدام یک از آنان واجب و مجزی است؟ به طور کلی احکامحکومتی که در آن نظر ولی فقیه بر فتوای مراجع تقلید برتری دارد، کدام است؟
ج. در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامی و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولی امر مسلمین باید اطاعت شود. ولی در مسائل فردی محض، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید .

53 - همان گونه که مطّلع هستید در اصول فقه از مسأله ای تحت عنوان »اجتهاد متجزّی« بحث می شود، آیا اقدام امامخمینی (قدّس سرّه) در تفکیک مرجعیت و رهبری، گامی در تحقّق تجزّی در اجتهاد محسوب نمی شود؟
ج. تفکیک بین رهبری ولی فقیه و مرجعیت تقلید، ربطی به مسأله تجزّی در اجتهاد ندارد .

54 - اگر مقلد یکی از مراجع باشم و در این حال ولی امر مسلمین اعلان جنگ یا جهاد بر ضد کفّار ظالم نماید و مرجع تقلیدمن اجازه شرکت در جنگ را ندهد، آیا ملزم به رعایت نظر وی هستم؟
ج. در مسائل عمومی جامعه اسلامی که یکی از آن ها دفاع از اسلام و مسلمین بر ضد کفّار و مستکبران متجاوز است، اطاعتاز حکم ولی امر مسلمین واجب است .

55 - حکم یا فتوای ولی امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا می باشد؟ و در صورت تعارض با رأی مرجع تقلید اعلم، کدامیک مقدم است؟
ج. اطاعت از حکم ولی فقیه بر همگان واجب است و فتوای مرجع تقلید نمی تواند با آن معارضه کند .


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,207,877