خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام زکات/ - نصاب گوسفند - آیت الله العظمی امام خمینی

1913 - گوسفند پنج نصاب دارد: اول : چهل ، و زکات آن یک گوسفند است ، و تاگوسفند به چهل نرسد زکات ندارد. دوم : صد و بیست و یک ، و زکات آن دو گوسفنداست . سوم : دویست و یک ، و زکات آن سه گوسفند است . چهارم : سی صد و یک ، و زکات آن بنابر احتیاط واجب چهار گوسفند است . پنجم : چهارصد و بالاتر از آن است که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای هر صد تای آنها یک گوسفند بدهد، ولازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد یامطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است ، ولی اگر بخواهد جنس دیگر بدهد،در صورتی بی اشکال است که برای فقرا بهتر باشد، اگر چه لازم نیست .

1914 - زکات مابین دو نصاب واجب نیست . پس اگر شماره گوسفندهای کسی ازنصاب اول که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده ، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد. و همچنین است در نصابهای بعد.

1915 - زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب است ، چه همه آنها نر باشند یا ماده ، یا بعضی نر باشند و بعضی ماده .

1916 - در زکات ، گاو و گاومیش یک جنس حساب می شود، و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است ، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.

1917 - اگر گوسفند برای زکات بدهد، باید اقلا داخل سال دوم شده باشد. و اگربز بدهد، باید داخل سال سوم شده باشد.

1918 - گوسفندی را که بابت زکات می دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد. و همچنین است در گاو و شتر.

1919 - اگر چند نفر با هم شریک باشند، هر کدام آنان که سهمش به نصاب اول رسیده ، باید زکات بدهد، و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نیست .

1920 - اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.

1921 - اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم باشند، باید زکات آنها را بدهد.

1922 - اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد، همه مریض یا معیوب یا پیر باشند،می تواند زکات را از خود آنها بدهد. ولی اگر همه سالم و بی عیب و جوان باشند،نمی تواند زکات آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض ، و دسته ای معیوب و دسته دیگری بی عیب ، و مقداری پیر و مقداری جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی عیب و جوان بدهد.

1923 - اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم ، گاو و گوسفند و شتری را که دارد باچیز دیگر عوض کند یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نماید، مثال چهل گوسنفد بدهد، و چهل گوسفند دیگر بگیرد زکات بر او واجب نیست .

1924 - کسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد اگر زکات آنها را از مال دیگرش بدهد تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده ، همه ساله باید زکات را بدهدو اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست مثلا کسی که چهل گوسفند دارد اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنهابدهد تا وقتی به چهل نرسیده زکات بر او واجب نیست .

1913 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 2، مسأله 1 و 52912-276

1914 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 2، مسأله 13912-276

1915 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 2، مسأله 23912-276

1916 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 2، مسأله 23912-276

1917 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 2، مسأله 53912-276

1918 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 2، مسأله 53912-276

1919 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 2، مسأله 33912-276

1920 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل2، مسأله 43912-276

1921 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 2، مسأله 83922-278

1922 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 2، مسأله 83922-278

1923 - عروةالوثقى ،کتاب الزکاة، فصل 2، مسأله 93922-279

1924 - عروةالوثقى ، کتاب الزکاة، فصل 2، مسأله 123932-281

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,028,631,899