خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - حیض/ - اقسام زنهای حایض/ - صاحب عادت وقتیه - آیت الله العظمی امام خمینی

487 - زنهایی که عادت وقتیه دارند سه دسته اند: اول : زنی که دوماه پشت سر هم در وقت معین ، خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاک شود، ولی شماره روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد. مثلا دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون ببیندولی ماه اول روز هفتم ، و ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود، که این زن باید روزاول ماه را عادت حیض خود قرار دهد. دوم : زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون او نشانه های حیض را دارد، یعنی غلیظ وسیاه وگرم است و با فشار و سوزش بیرون می آید، و بقیه خونهای او نشانه استحاضه رادارد، و شماره روزهایی که خون او نشانه حیض دارد، در هر دو ماه یک اندازه نیست . مثلا در ماه اول ، از اول ماه تا هفتم ، و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم ،خون او نشانه های حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد، که این زن هم باید روزاول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد. سوم : زنی که دو ماه پشت سر هم دروقت معین ، سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیندو تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشودولی ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اول باشد. مثلا در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد، که این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قراردهد.

488 - زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روزپیش از عادت یا دو سه روز بعد از عادت ، خون ببیند به طوری که بگویند حیض راجلو یا عقب انداخته ، اگر چه آن خون نشانه های حیض را نداشته باشد، باید به احکامی که برای زنهای حائض گفته شد، رفتار نماید. و اگر بعد بفهمد حیض نبوده ،مثل آنکه پیش از سه روز پاک شود، باید عبادتهایی را که بجا نیاورده قضا نماید.

489 - زنی که عادت وقتیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواندحیض را به واسطه نشانه های آن تشخیص دهد، باید شماره عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، چه پدری باشند چه مادری ، زنده باشند یا مرده . ولی در صورتی می تواندعادت آنان را حیض خود قرار دهد که شماره روزهای حیض همه آنان یک اندازه باشد و اگر شماره روزهای حیض آنان یک اندازه نباشد، مثلا عادت بعضی پنج روز وعادت بعضی دیگر هفت روز باشد، نمی تواند عادت آنان را حیض خود قرار دهد. مگرکسانی که عادتشان با دیگران فرق دارد، به قدری کم باشند که در مقابل آنان هیچ حساب شوند، که در این صورت باید عادت بیشتر آنان را حیض خود قرار دهد.

490 - زنی که عادت وقتیه دارد و شماره عادت خویشان خود را حیض قرارمی دهد، باید روزی را که در هر ماه اول عادت او بوده ، اول حیض خود قرار دهد.مثلا زنی که هر ماه ، روز اول ماه خون می دیده و گاهی روز هفتم و گاهی روز هشتم پاک می شده ، چنانچه یک ماه ، دوازده روز خون ببیند و عادت خویشانش هفت روز باشد،باید هفت روز اول ماه را حیض و باقی را استحاضه قرار دهد.

491 - زنی که عادت وقتیه دارد و باید شماره عادت خویشان خود را حیض قراردهد، چنانچه خویش نداشته باشد، یا شماره عادت آنان مثل هم نباشد، باید درهر ماه از روزی که خون می بیند تا هفت روز را حیض ، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

487 - عروةالوثقى ، فى الحیض، مسائل 9 و 12 و 131011-321 و 322

488 - عروةالوثقى ، فى الحیض، مسأله 151021-323

489 - عروةالوثقى ، فى الحیض، فى حکم تجاوز الدم عن العشرة، مسائل 1 و 6 و 14104 و105331 و 334 و 336

491 - عروةالوثقى ، فى الحیض، فى حکم تجاوز الدم عن العشرة، مسائل 1 و 61041-331 و 334

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,252,003