خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - حکم امام جماعتى که قرائت وى صحیح نیست

587 - آیا در صحّت قرائت بین نماز فرادی و نماز مأموم یا امام تفاوت وجود دارد یا این که صحّت قرائت در هر حال مسأله واحدی است؟
ج. اگر قرائت مکلّف صحیح نباشد و قدرت بر یادگیری هم نداشته باشد، نماز او صحیح است، ولی دیگران نمی توانند به وی اقتدا کنند .

588 - قرائت بعضی از ائمه جماعات از جهت مخارج حروف صحیح نیست. آیا کسی که حروف را به طور صحیح از مخارج خود ادا می کند، می تواند به آناناقتدا نماید؟ عده ای می گویند می توانید نماز را به جماعت بخوانید، ولی باید بعداً اعاده نمایید، من که فرصت اعاده ندارم، وظیفه ام چیست؟ آیا می توانم درنماز جماعت شرکت نموده ولی حمد و سوره را آهسته بخوانم؟
ج. اگر قرائت امام از نظر مأموم صحیح نباشد، اقتدا و نماز جماعت او باطل است و اگر نمی تواند نماز را اعاده کند، اقتدا نکردن اشکال ندارد، ولی آهستهخواندن در قرائت نمازی که باید بلند خوانده شود، برای اظهار اقتدا به امام جماعت صحیح و مجزی نیست .

589 - عده ای معتقدند که قرائت بعضی از ائمه جمعه صحیح نیست، زیرا یا حروف را آن گونه که هست، ادا نمی کنند و یا حرکت آن ها را طوری تغییر میدهند که دیگر آن حرف نیست. آیا اقتدا به آنان بدون اعاده نمازی که پشت سر آنان خوانده می شود، صحیح است؟
ج. ملاک صحّت قرائت عبارت است از رعایت قواعد زبان عربی و اداى حروف از مخارج آن به طوری که اهل لسان آن را اداى آن حرف بدانند نه حرف دیگر

590 - اگر امام جماعت در اثنای نماز در کیفیت تلفظ کلمه پس از ادای آن شک کند و بعد از فراغت از نماز علم پیدا کند که در تلفظ آن کلمه اشتباه کردهاست، نماز او و مأمومین چه حکمی دارد؟
ج. نماز محکوم به صحّت است .

591 - وظیفه شرعی شخص به خصوص معلم قرآن کریم که یقین دارد امام جماعت نماز خود را از جهت تجوید غلط می خواند چیست؟ در حالی که این فردبه دلیل عدم شرکت در نماز جماعت در معرض تهمت های زیادی قرار گرفته است .
ج. رعایت محسنات تجوید لازم نیست ولی اگر قرائت امام جماعت از نظر مأموم صحیح نباشد و در نتیجه نماز او را صحیح نداند، نمی تواند به او اقتدا کند، لکنشرکت ظاهری در نماز جماعت برای یک غرض عقلایی، اشکال ندارد .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,227,476