خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - مطهرات/ - استبراء حیوان نجاستخوار - آیت الله العظمی امام خمینی

220 - بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده ، نجس است . و اگر بخواهند پاک شود باید آن را استبراء کنند، یعنی تا مدتی که بعد از آن مدت دیگر نجاستخوار به آن نگویند، نگذارند نجاست بخورد و غذای پاک به آن بدهند. و بنابر احتیاط واجب باید شتر نجاستخوار را چهل روز و گاو را بیست روز وگوسفند را ده روز و مرغابی را پنج روز و مرغ خانگی را سه روز، از خوردن نجاست جلوگیری کنند، و غذای پاک به آنها بدهند.

220 - عروةالوثقى ، فى المطهرات (الحادى عشر)491-146

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,153,154