خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - تیمم/ - چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است - آیت الله العظمی امام خمینی

684 - تیمم به خاک و ریگ و کلوخ و سنگ اگر پاک باشند، صحیح است . وبه گل پخته مثل آجر و کوزه نیز صحیح است .

685 - تیمم بر سنگ گچ و سنگ آهک و سنگ مرمر سیاه و سایر اقسام سنگهاصحیح است . ولی تیمم به جواهر مثل سنگ عقیق و فیروزه باطل می باشد. و احتیاطواجب آن است که با بودن خاک یا چیز دیگری که تیمم به آن صحیح است ، به گچ و آهک پخته هم تیمم نکند. و اگر دسترسی به خاک و مانند آن ندارد و امر دایراست بین گچ یا آهک پخته ، و بین غبار یا گل ، باید به احتیاط واجب جمع کند بین تیمم به هر دو.

686 - اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، باید به گرد و غباری که روی فرش و لباس و مانند اینهاست ، تیمم نماید. و اگر غبار در لای لباس و فرش باشد، تیمم به آن صحیح نیست ، مگر آن که اول دست بزند تا روی آن ، غبار آلوده شود، بعد تیمم کند. و چنانچه گرد پیدا نشود، باید به گل تیمم کند.و اگر گل هم پیدا نشود، احتیاط مستحب آن است که نماز را بدون تیمم بخواند،و بنابر احتیاط بعدا قضای آن را بجا آورد.

687 - اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاک تهیه کند، تیمم به گرد باطل است . و اگر بتواند گل را خشک کند و از آن خاک تهیه نماید، تیمم به گل باطل می باشد.

688 - کسی که آب ندارد، اگر برف یا یخ داشته باشد، چنانچه ممکن است باید آن را آب کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نماید. و اگر ممکن نیست و چیزی هم که تیمم به آن صحیح است ندارد، احتیاط مستحب آن است که نماز را بدون وضو وتیمم بخواند، و بنابر احتیاط واجب بعدا قضا کند.

689 - اگر با خاک و ریگ ، چیزی مانند کاه که تیمم به آن باطل است مخلوط شود،نمی تواند به آن تیمم کند. ولی اگر آن چیز به قدری کم باشد که در خاک یا ریگ ازبین رفته حساب شود، تیمم به آن خاک و ریگ صحیح است .

690 - اگر چیزی ندارد که بر آن تیمم کند، چنانچه ممکن است باید به خریدن ومانند آن تهیه نماید.

691 - تیمم به دیوار گلی صحیح است . و احتیاط مستحب آن است که با بودن زمین یا خاک خشک ، به زمین یا خاک نمناک تیمم نکند.

692 - احوط این است که تیمم کند و نمازش را در وقت بخواند و بعد قضای آن

693 - اگر یقین داشته باشد که تیمم به چیزی صحیح است و به آن تیمم نماید، بعدبفهمد تیمم به آن باطل بوده ، نمازهایی را که با آن تیمم خوانده ، باید دوباره بخواند.

694 - چیزی که بر آن تیمم می کند، باید غصبی نباشد.

695 - تیمم در فضای غصبی باطل نیست . پس اگر در ملک خود دستها را به زمین بزند و بی اجازه داخل ملک دیگری شود و دستها را به پیشانی بکشد، تیمم او باطل نمی شود.

696 - اگر نداند محل تیمم غصبی است و یا فراموش کرده باشد، تیمم اوصحیح است ، اگر چه فراموش کننده ، خود غاصب باشد.

697 - کسی که در جای غصبی حبس است ، اگر آب و خاک او غصبی است ، باید با تیمم نماز بخواند.

698 - مستحب است چیزی که بر آن تیمم می کند، گردی داشته باشد که به دست بماند. و بعد از زدن دست بر آن ، مستحب است دست را بتکاند که گرد آن بریزد.

699 - تیمم به زمین گود و خاک جاده و زمین شوره زار که نمک روی آن رانگرفته ، مکروه است . واگر نمک روی آن را گرفته باشد، باطل است .

684 - عروةالوثقى ، فى ما یصح التیممبه ، قبل از مسأله 11601-485

685 - عروةالوثقى ، فى ما یصح التیمم به ، قبل از مسأله 1 و مسأله 11601-485 و 487

686 - عروةالوثقى ، فى ما یصح التیممبه ، قبل از مسأله 11601-486

687 - عروةالثقى ، فى ما یصح التیمم به ، قبل از مسأله 11601-486

688 - عروةالوثقى ، فى ما یصح التیمم به ، قبل از مسأله 11601-487

689 - عروةالوثقى ، فى مایصح التیمم به ، مسأله 71681-489

690 - عروةالوثقى ، فى ما یصح التیمم به ، مسأله 91611-489

691 - عروةالوثقى ، فى ما یصح التیمم به ، مسائل 3 و 11160 و 1611-488 و 489

692 - عروةالوثقى ، فى شرائط ما یتیمم به ، قبل از مسأله 11611-489

693 - عروةالوثقى ، فى شرائط ما یصح التیمم به ، مسأله 121611-489

694 - عروة الوثقى ، فى شرائط ما یتیمم به ، قبل از مسأله 11611-490

695 - عروةالوثقى ، فى شرائط ما یتیمم به ، قبل از مسأله 11611-490

696 - عروةالوثقى ، فى شرائط مایتیمم به ، قبل از مسأله 11611-490

697 - عروةالوثقى ، فى شرائط ما یتیمم به ، مسأله 61621-492

698 - عروةالوثقى ، فى شرائط ما یتیمم به ، مسأله 81621-493

699 - عروةالوثقى ، فى شرائط ما یتیمم به ، مسأله 101621-493

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,453,259