خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - تغییر جنسیت

1279 - برخی از افراد در ظاهر مذکر هستند ولی از جهات روحی و روانی ویژگی های جنس مونّث را دارند و تمایلات جنسیزنانه در آنان به طور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد می افتند. آیا معالجه آنان از طریق انجامعمل جراحی جایز است؟
ج. عمل جرّاحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد، به شرطی که این کار مستلزم فعل حرام وترتّب مفسده ای نباشد .

1280 - انجام عمل جراحی برای الحاق فرد خنثی به زن یا مرد چه حکمی دارد؟
ج. این کار فی نفسه اشکال ندارد، ولی واجب است از مقدمات حرام پرهیز شود.


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,976,999,817