خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - تیمم/ - سوم از موارد تیمم - آیت الله العظمی امام خمینی

669 - اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد یا بترسد که به واسطه استعمال آن ،مرض یا عیبی در او پیدا شود یا مرضش طول بکشد یا شدت کند یا به سختی معالجه شود، باید تیمم نماید. ولی اگر آب گرم برای او ضرر ندارد، باید با آب گرم وضوبگیرد یا غسل کند.

670 - لازم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد، بلکه اگر احتمال ضرربدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد و از آن احتمال ترس برای اوپیدا شود، باید تیمم کند.

671 - کسی که مبتلا به درد چشم است و آب برای او ضرر دارد، باید تیمم نماید.

672 - اگر به واسطه یقین یا ترس ضرر تیمم کند و پیش از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد، تیمم او باطل است . و اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است .

673 - کسی که می داند آب برایش ضرر ندارد، چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد و بعدبفهمد که آب برای او ضرر داشته ، وضو و غسل او صحیح است .

669 - عروةالوثقى ، فى التیمم، مسأله 17 (الثالث )1551-472

670 - عروةالوثقى ، فى التیمم، مسأله 17 (الثالث )1551-472

672 - (2) عروةالوثقى ، فى التیمم، مسأله 191551-473

673 - عروةالوثقى ،فى التیمم، مسأله 191551-473

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,730,218