خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - مطهرات/ - تبعیت - آیت الله العظمی امام خمینی

210 - تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه پاک شدن چیز نجس دیگر، پاک شود.

211 - اگر شراب سرکه شود، ظرف آن هم تا جایی که شراب موقع جوش آمدن به آن جا رسیده ، پاک می شود. و کهنه و چیزی هم که معمولا روی آن می گذارند، اگر به آن رطوبت نجس شود، پاک می گردد. بلکه اگر موقع جوشیدن سر برودو پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سرکه شدن ، پشت ظرف هم پاک می شود.

212 - تخته یا سنگی که روی آن میت را غسل می دهند، و پارچه ای که با آن عورت میت را می پوشانند، و دست کسی که او را غسل می دهد، و همین طور کیسه وصابونی که با آن شسته می شود، بعد از تمام شدن غسل پاک می شوند.

213 - کسی که چیزی را با دست خود آب می کشد، اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شود، بعد از پاک شدن آن چیز، دست او هم پاک می شود.

214 - اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل ، آب بکشند و به اندازه معمول فشاردهند تا آبی که روی آن ریخته اند جدا شود، آبی که در آن می ماند پاک است .

215 - ظرف نجس را که با آب قلیل آب می کشند، بعد از جدا شدن آبی که برای پاک شدن ، روی آن ریخته اند، قطره های آبی که در آن می ماند پاک است .

210 - عروةالوثقى ، فى المطهرات (التاسع)481-142

211 - عروةالوثقى ، فى المطهرات (التاسع)481-142

212 - عروةالوثقى ،التاسع من المطهرات 481-142

213 - عروةالوثقى ،التاسع من المطهرات 481-144

214 - عروةالوثقى ، التاسع من المطهرات 481-144

215 - عروةالوثقى ، التاسع من المطهرات 481-144


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,523,383