خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی/ - احکام عقد/ - شرایط عقد - آیت الله العظمی امام خمینی

2370 - عقد ازدواج چند شرط دارد: اول : آنکه به عربی صحیح خوانده شود به احتیاط واجب ، و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است و لازم هم نیست که وکیل بگیرند اما بایدلفظی بگویند که معنی "زوجت و قبلت " را بفهماند.

2371 - اگر در عقد یک حرف غلط خوانده شود که معنی آن را عوض کند عقدباطل است .

2372 - کسی که دستور زبان عربی را نمی داند، اگر قرائتش صحیح باشد ومعنای هر کلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظی معنای آن را قصد نماید،می تواند عقد را بخواند.

2373 - اگر زنی را برای مردی بدون اجازه آنان عقد کنند و بعدا زن و مرد بگویندبه آن عقد راضی هستیم عقد صحیح است .

2374 - اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند وبعد از خواندن عقد راضی شوند و بگویند به آن عقد راضی هستیم ، عقد صحیح است .

2375 - پدر و جد پدری می توانند برای فرزند نابالغ یا دیوانه خود که به حال دیوانگی بالغ شده است ازدواج کنند و بعد از آن که طفل بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید، اگر ازدواجی که برای او کرده اند مفسده ای نداشته ، نمی تواند آن را به هم بزند و اگر مفسده ای داشته ، می تواند آن را به هم بزند.

2376 - دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی مصلحت خود راتشخیص می دهداگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، و اجازه مادر و برادر لازم نیست .

2377 - اگر پدر و جد پدری غایب باشند، به طوری که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرند و نیز اگر دختر باکره باشد در صورتی که بکارتش به واسطه شوهر کردن ازبین رفته باشد، اجازه پدر وجد لازم نیست . ولی اگر به واسطه وطی به شبهه یا از زنااز بین رفته باشد، احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرند.

2378 - اگر پدر یا جد پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، پسر- بعد ازرسیدن به سن قابل برای تمتع گرفتن - باید خرج زن را در صورتی که از او تمکین داشته باشد بدهد.

2379 - اگر پدر یا جد پدری برای پسر نابالغ خود، زن بگیرد، چنانچه پسر درموقع عقد مالی داشته ، مدیون مهر زن است ، و اگر در موقع عقد مالی نداشته ، پدر یاجد او باید مهر زن را بدهند.

2370 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ،فصل 10، مسأله 16482-581

2371 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 10، مسأله 66492-852

2372 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 10، مسأله 86492-852

2375 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 2، مسائل 1 و 4 و 56542-864

2376 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل12، مسأله 16542-864

2377 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 12، مسائل 1 و 26542-864

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,025,861,228