خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام بعد از مرگ/ - احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت/ - احکام غسل میت - آیت الله العظمی امام خمینی

550 - واجب است میت را سه غسل بدهند: اول : به آبی که با سدر مخلوط باشد.دوم : به آبی که با کافور مخلوط باشد. سوم : با آب خالص .

551 - سدر و کافور باید به اندازه ای زیاد نباشد که آب را مضاف کند و به اندازه ای هم کم نباشد که نگویند سدر و کافور با آب مخلوط شده است .

552 - اگر سدر و کافور به اندازه ای که لازم است پیدا نشود، بنابر احتیاطواجب باید مقداری که به آن دسترسی دارند، در آب بریزند.

553 - کسی که برای حج احرام بسته است ، اگر پیش از تمام کردن سعی بین صفا و مروه بمیرد، نباید او را با آب کافور غسل دهند و به جای آن باید باآب خالص غسلش بدهند، و همچنین اگر در احرام عمره پیش از کوتاه کردن مو،بمیرد.

554 - اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود یا استعمال آن جایز نباشد،مثل آن که غصبی باشد، باید بجای هر کدام که ممکن نیست ، میت را با آب خالص غسل بدهند.

555 - کسی که میت را غسل می دهد باید مسلمان دوازده امامی و عاقل باشدو مسایل غسل را هم بداند، و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد.

556 - کسی که میت را غسل می دهد، باید قصد قربت داشته باشد، یعنی غسل را برای انجام فرمان خداوند عالم بجا آورد. و اگر به همین نیت تا آخر غسل سوم باقی باشد، کافی است و تجدید لازم نیست .

557 - غسل بچه مسلمان اگر چه از زنا باشد، واجب است . و غسل و کفن ودفن کافر و اولاد او جایز نیست . و کسی که از بچگی دیوانه بوده و به حال دیوانگی بالغ شده چنانچه پدر و مادر او یا یکی از آنان مسلمان باشند، باید اورا غسل داد و اگر هیچ کدام آنان مسلمان نباشند، غسل دادن او جایز نیست .

558 - بچه سقط شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل بدهند، و اگر چهارماه ندارد، باید در پارچه ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.

559 - اگر مرد زن را، و زن مرد را غسل بدهد، باطل است . ولی زن می تواندشوهر خود را غسل دهد و شوهر هم می تواند زن خود را غسل دهد، اگر چه احتیاطمستحب آن است که زن شوهر خود، و شوهر زن خود را غسل ندهد.

560 - مرد می تواند دختر بچه ای را که سن او از سه سال بیشتر نیست ، غسل دهد. زن هم می تواند پسر بچه ای را که سه سال بیشتر ندارد، غسل دهد.

561 - اگر برای غسل دادن میتی که مرد است مرد پیدا نشود، زنانی که با او نسبت دارند و محرمند مثل مادر و خواهر و عمه و خاله ، یا به واسطه شیرخوردن با اومحرم شده اند، می توانند غسلش بدهند. و نیز اگر برای غسل میت زن ، زن دیگری نباشد، مردهایی که با او نسبت دارند و محرمند، یا به واسطه شیرخوردن با اومحرم شده اند، می توانند از زیر لباس او را غسل دهند.

562 - اگر میت و کسی که او را غسل می دهد، هر دو مرد یا هر دو زن باشند، جایز است که غیراز عورت ، جاهای دیگر میت برهنه باشد، و همین طور اگر محرم باشند.

563 - نگاه کردن به عورت میت حرام است ، و کسی که او را غسل می دهد اگر نگاه کند معصیت کرده ، ولی غسل باطل نمی شود.

564 - اگر جایی از بدن میت نجس باشد، باید پیش از آنکه آنجا را غسل بدهند، آب بکشند. و احتیاط مستحب آن است که تمام بدن میت ، پیش از شروع به غسل پاک باشد.

565 - غسل میت مثل غسل جنابت است و احتیاط واجب آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است ، میت را غسل ارتماسی ندهند. و احتیاط مستحب آن است که درغسل ترتیبی هر یک از سه قسمت بدن را در آب فرو نبرند بلکه آب را روی آن بریزند.

566 - کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده ، لازم نیست غسل حیض یا غسل جنابت بدهند، بلکه همان غسل میت برای او کافی است .

567 - جایز نیست که برای غسل دادن میت مزد بگیرند، ولی مزد گرفتن برای کارهای مقدماتی غسل حرام نیست .

568 - اگر آب پیدا نشود، یا استعمال آن مانعی داشته باشد، باید عوض هر غسل ، میت را یک تیمم بدهند.

569 - کسی که میت را تیمم می دهد، می تواند در صورت امکان دست میت را به زمین بزند و به صورت و پشت دستهایش بکشد. و اگر به این صورت ممکن باشد، لازم نیست به دست زنده هم او را تیمم داد، اگر چه احتیاط استحبابی جمع است .

550 - عروةالوثقى ، کیفیةغسل المیت ، قبل از مسأله 11241-391

551 - عروةالوثقى ، کیفیة غسل المیت ، مسأله 21241-392

552 - عروةالوثقى ،شرائط الغسل، مسأله 71261-398

553 - عروةالوثقى ، کیفیة غسل المیت ، مسأله 91251-394

554 - عروةالوثقى ، کیفیة غسل المیت ، مسأله 51241-392

555 - عروةالوثقى ،تغسیل المیت ، فصل یجب المماثلة بین الغاسل و المیت ، مسأله 51221-386

556 - عروةالوثقى ، تغسیل المیت ، فصل یجب فیه نیة القربة1211-382

557 - عروةالوثقى ، تغسیل المیت 1211-381

558 - عروةالوثقى ، تغسیل المیت 1211-381

559 - عروةالوثقى ،تغسیل المیت ، فصل یجب المماثلة بین الغاسل والمیت ، قبل از مسأله 11211-383

560 - عروةالوثقى ، تغسیل المیت ، فصل یجب المماثلة بین الغاسل و المیت ، قبل از مسأله 11211-383

561 - عروةالوثقى ، تغسیلالمیت ، فصل یجب المماثلة بین الغاسل و المیت ، قبل از مسأله 11221-384

562 - عروةالوثقى ، شرائط الغسل، مسأله 11251-396

563 - عروةالوثقى ، شرائط الغسل، مسأله 41261-397

564 - عروةالوثقى ، شرائط الغسل، قبل از مسأله 11251-396

565 - عروةالوثقى ، کیفیة غسل المیت ، قبل از مسأله 11241-391

566 - عروةالوثقى ، شرائطالغسل، مسأله 21261-397

567 - عروةالوثقى ، شرائط الغسل، مسأله 61261-397

568 - عروةالوثقى ، کیفیة غسل المیت ، مسأله 61241-393

569 - عروةالوثقى ، کیفیة غسل المیت ، مسأله 111251-395

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,276,494