خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - نجاسات/ - راه نجس شدن چیزهای پاک - آیت الله العظمی امام خمینی

125 - اگر چیز پاک به چیز نجس برسد و هر دو یا یکی از آنها به طوری تر باشدکه تری یکی به دیگری برسد چیز پاک نجس می شود، و اگر تری به قدری کم باشد که به دیگری نرسد چیزی که پاک بوده نجس نمی شود.

126 - اگر چیز پاکی به چیز نجس برسد و انسان شک کند که هر دو یا یکی از آنهاتر بوده یا نه آن چیز پاک نجس نمی شود.

127 - دو چیزی که انسان نمی داند کدام پاک است و کدام نجس است ، اگر چیز پاکی بارطوبت به یکی از آنها برسد نجس نمی شود، ولی اگر یکی از آنها قبلا نجس بوده وانسان نداند پاک شده یا نه ، چنانچه چیز پاکی به آن برسد نجس می شود.

128 - زمین و پارچه و مانند اینها اگر رطوبت داشته باشد، هر قسمتی که نجاست به آن برسد نجس می شود و جاهای دیگر آن پاک است ، و همچنین است خیار وخربزه و مانند اینها.

129 - هرگاه شیره و روغن روان باشد، همین که یک نقطه از آن نجس شد تمام آن نجس می شود ولی اگر روان نباشد، نجس نمی شود.

130 - اگر مگس یا حیوانی مانند آن روی چیز نجسی که تر است بنشیند و بعد روی چیز پاکی که آن هم تر است بنشیند، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حیوان بوده چیز پاک نجس می شود و اگر نداند پاک است .

131 - اگر جایی از بدن که عرق دارد نجس شود و عرق از آنجا به جای دیگر برود هرجا که عرق به آن برسد نجس می شود، و اگر عرق به جای دیگر نرود جاهای دیگر بدن پاک است .

132 - اخلاطی که از بینی یا گلو می آید اگر خون داشته باشد جایی که خون داردنجس و بقیه آن پاک است ، پس اگر به بیرون دهان یا بینی برسد مقداری را که انسان یقین دارد جای نجس اخلاط به آن رسیده نجس است ، و محلی را که شک دارد جای نجس به آن رسیده یا نه پاک می باشد.

133 - اگر آفتابه ای را که ته آن سوراخ است روی زمین نجس بگذارند چنانچه آب طوری زیر آن جمع گردد که با آب آفتابه یکی حساب شود آب آفتابه نجس می شود ولی اگر آبی که از زیر آفتابه خارج می شود در زمین فرو رود یا جاری شود به نحوی که با آب داخل آن یکی حساب نشود، آب آفتابه نجس نمی شود.

134 - اگر چیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد در صورتی که بعد از بیرون آمدن آلوده به نجاست نباشد پاک است ، پس اگر اسباب اماله یا آب آن در مخرج غائط وارد شود یا سوزن و چاقو و مانند اینها در بدن فرو رود و بعد از بیرون آمدن به نجاست آلوده نباشد نجس نیست و همچنین است آب دهان و بینی اگر در داخل به خون برسد و بعد از بیرون آمدن به خون آلوده نباشد.

125 - عروةالوثقى ، فى کیفیة تنجسالمتنجسات ، قبل از مسأله 1271-78

126 - عروةالوثقى ، فى کیفیة تنجسالمتنجسات ، مسأله 1281-79

128 - عروةالوثقى ، فى کیفیة تنجس المتنجسات 271-78

129 - عروةالوثقى ، فى کیفیةتنجس المتنجسات 271-78

130 - عروةالوثقى ، فى کیفیة تنجسالمتنجسات ، مسأله 2271-79

131 - عروةالوثقى ، فى کیفیة تنجس المتنجسات ، مسأله 4281-80

132 - عروةالوثقى ، فى کیفیة تنجس المتنجسات ،مسأله 6281-80

133 - عروةالوثقى ، فى کیفیة تنجس المتنجاسات ، مسأله 5281-80

134 - عروةالوثقى ، فى کیفیةتنجس المتنجسات ، مسأله 13291-83

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,188,475