خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - تیمم/ - دستور تیمم - آیت الله العظمی امام خمینی

700 - در تیمم چهار چیز واجب است : اول : نیت . دوم : زدن کف دو دست با هم بر چیزی که تیمم به آن صحیح است . سوم : کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن از جایی که موی سر می روید تا ابروها و بالای بینی ، و بنابر احتیاط واجب باید دستها روی ابروها هم کشیده شود. چهارم : کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ .

701 - تیمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقی ندارند.

700 - عروةالوثقى ، فى کیفیة التیمم، قبل از مسأله 11621-494

701 - عروةالوثقى ،کیفیة التیمم، فى شرائطه ، مسأله 181641-498

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,028,609,694