خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - عدول از مجتهدى به مجتهد دیگر

29 - تا به حال در بقا بر تقلید از میت، به اجازه مجتهد غیر اعلم عمل می کردیم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقا بر تقلید ازمیت است، آیا عدول به اعلم و طلب اجازه او برای بقا بر میت بر ما واجب است؟
ج. اگر فتوای غیر اعلم موافق با فتوای اعلم در این مسأله باشد، عمل به فتوای غیر اعلم اشکال ندارد و نیازی به عدول به اعلمنیست .

30 - آیا در عدول از یکی از فتاوای امام خمینی (قدّس سرّه) واجب است به فتوای مجتهدی که از او برای بقا بر تقلید میتاجازه گرفته ام، رجوع کنم یا آن که به فتوای سایر مجتهدین هم می شود عمل کرد؟
ج. احتیاط در رجوع به فتاوای همان مجتهد است، مگر آن که مجتهد زنده دیگر اعلم از آن مجتهد و فتوای او در مسأله موردعدول مخالف فتوای مجتهد اول باشد، که احتیاط واجب در این صورت، رجوع به مجتهد اعلم است .

31 - آیا تغییر مرجع تقلید جایز است؟
ج. عدول از مجتهد زنده، به مجتهد زنده دیگر بنا بر احتیاط واجب جایز نیست مگر این که اعلم یا محتمل الاعلمیه باشد .

32 - جوانی هستم ملتزم به احکام شرعی، در گذشته قبل از رسیدن به سن تکلیف مقلد حضرت امام (قدّس سرّه) بودم، ولیاین تقلید مبتنی بر بینه شرعی نبود بلکه بر این اساس بود که تقلید از امام سبب برائت ذمّه می گردد. بعد از مدّتی به مرجعدیگری عدول کردم، در حالی که این عدول هم صحیح نبود و بعد از درگذشت آن مرجع، به جناب عالی عدول کردم. لطفاً حکمتقلیدم از آن مرجع و حکم اعمالم در آن مدت و تکلیف فعلی ام را بیان فرمایید.
ج. آن دسته از اعمال شما که بر اساس فتوای امام (قدّس سرّه)، چه در حال حیات با برکت وی و چه بعد از رحلت ایشان،بنا بر بقا بر تقلید از امام (قدّس سرّه) انجام گرفته ، محکوم به صحّت است. ولی اعمالی که به تقلید غیر منطبق با موازین شرعیاز مرجع دیگری انجام یافته، اگر منطبق با فتوای کسی که هم اکنون باید از او تقلید کنید، باشد، محکوم به صحّت و موجببرائت ذمّه است، و اّلا قضای آن ها بر شما واجب است. در حال حاضر شما بین بقا بر تقلید از امام راحل طاب ثراه و بین عدولبه کسی که بر اساس موازین شرعی او را شایسته تقلید می دانید، مخیر هستید .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,371,227