خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام روزه/ - چیزهایی که روزه را باطل میکند/ - فرو بردن سر در آب - آیت الله العظمی امام خمینی

1608 - اگر روزه دار عمدا تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقی بدن او از آب بیرون باشد، بنا بر احتیاط واجب باید قضای آن روزه را بگیرد. ولی اگر تمام بدن را آب بگیرد و مقداری از سر بیرون باشد روزه او باطل نمی شود.

1609 - اگر نصف سر را یک دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در آب فرو برد،روزه اش باطل نمی شود.

1610 - اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه روزه اش صحیح است .

1611 - اگر سر زیر آب برود ولی مقداری از موها بیرون بماند، روزه باطل می شود.

1612 - احتیاط واجب آن است که سر را در گلاب فرو نبرد، ولی در آبهای مضاف دیگر و در چیزهای دیگر که روان است ، اشکال ندارد.

1613 - اگر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد، یافراموش کند که روزه است و سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمی شود.

1614 - اگر عادتا با افتادن در آب سرش زیر آب می رود، چنانچه با توجه به این مطلب خود را در آب بیندازد و سرش زیر آب برود روزه اش باطل می شود.

1615 - اگر فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد یا دیگری به زورسر او را در آب فرو برد، چنانچه در زیر آب یادش بیاید که روزه است یا آن کس دست خود را بردارد، باید فورا سر را بیرون آورد، و چنانچه بیرون نیاورد، روزه اش باطل می شود.

1616 - اگر فراموش کند که روزه است و به نیت غسل سر را در آب فرو برد، روزه و غسل او صحیح است .

1617 - اگر بداند که روزه است و عمدا برای غسل سر را در آب فرو برد،چنانچه روزه او روزه واجبی باشد که مثل روزه کفاره وقت معینی ندارد، غسل صحیح و روزه باطل می باشد. ولی اگر واجب معین باشد، اگر به فرو بردن سر در آب قصد غسل کند، روزه او باطل است و بنابر احتیاط واجب غسل او هم باطل است ،مگر آن که در زیر آب یا در حال خارج شدن از آب نیت غسل کند، که در این صورت غسل او صحیح است . و اما اگر روزه ماه رمضان باشد، هم غسل و هم روزه باطل است ،مگر آن که در همان زیر آب توبه نماید و در حال خارج شدن از آب نیت غسل کند،که در این صورت غسل او صحیح است .

1618 - اگر برای آنکه کسی را از غرق شدن نجات دهد، سر را در آب فرو برد، اگرچه نجات دادن او واجب باشد، روزه اش باطل است .

1608 - عروةالوثقى ،کتاب الصوم ، فصل 2، قبل از مسأله 30 (السابع)3552-183

1609 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، قبل از مسأله 30 (السابع)3552-183

1610 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 483572-187

1611 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، قبل از مسأله 30 (السابع)3552-183

1612 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 303552-184

1613 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 363562-185

1614 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 373562-185

1615 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 393562-185

1616 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 433562-185

1617 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسائل43 و 443562-186

1618 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 413562-186


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,158,550