خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - احکام نجاسات

266 - آیا خون پاک است؟
ج. اگر از حیوانی باشد که خون جهنده دارد، نجس است

267 - آیا خونی که بر اثر کوبیدن شدید سر به دیوار در عزای امام حسین (ع) از سر انسان جاری و به سر و صورت شرکت کنندگان در مراسم عزاداری پاشیده می شود، پاک است یا خیر؟
ج. خون انسان در هر صورت نجس است .

268 - آیا اثر کم رنگ خون که بعد از شستن بر لباس باقی می ماند، نجس است؟
ج. اگر عین خون نباشد و فقط رنگ آن باقی مانده باشد، پاک است .

269 - لکه خونی که گاهی در تخم مرغ یافت می شود، چه حکمی دارد؟
ج. محکوم به طهارت است، ولی خوردن آن حرام است .

270 - عرق جنب از حرام و عرق حیوان نجاست خوار چه حکمی دارد؟
ج. عرق شتر نجاست خوار نجس است، ولی عرق حیوانات دیگر نجاست خوار و همچنین عرق جنب از حرام بنا بر اقوی پاکاست، لکن احتیاط واجب این است که با عرق جنب از حرام نماز خوانده نشود .

271 - آیا قطرات آبی که از بدن میت قبل از غسل با آب خالص و بعد از غسل با آب سدر و کافور بر زمین می ریزد، پاکهستند یا خیر؟
ج. تا زمانی که غسل سوم کامل نشده باشد، بدن میت محکوم به نجاست است .

272 - پوستی که گاهی از لبها، دست ها و یا پاها جدا می شود، محکوم به طهارت است یا نجاست؟
ج. پوست نازکی که خود بخود از دست ها، لبها، پاها و سایر قسمت های بدن جدا می شود، محکوم به طهارت است .

273 - شخصی در جبهه های جنگ در وضعیتی قرار گرفت که مجبور به کشتن خوک و خوردن آن شد، آیا رطوبت بدن و آبدهان وی محکوم به نجاست است؟
ج. عرق بدن و آب دهان شخصی که گوشت حرام و نجس خورده، نجس نیست. ولی هر چیزی که با وجود رطوبت، با گوشتخوک برخورد کرده، محکوم به نجاست است .

274 - با توجه به این که در نقاشی و نقشه کشی از قلم مو استفاده می شود و نوع خوب و مرغوب آن غالباً از موی خوکساخته شده و از کشورهای غیر اسلامی وارد و در دست رس همگان به خصوص مراکز تبلیغی و فرهنگی قرار می گیرد، استفادهاز این قلم موها چه حکمی دارد؟
ج. موی خوک نجس است و استفاده از آن در اموری که مشروط به طهارت است، جایز نیست. ولی استفاده از آن در امری کهمشروط به طهارت نیست، اشکال ندارد و اگر معلوم نباشد که قلم مو از موی خوک ساخته شده است یا خیر، استفاده از آن حتیدر اموری هم که مشروط به طهارت است، اشکال ندارد .

275 - آیا خوردن گوشتی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می شود حلال است؟ حکم آن از جهت طهارت و نجاستچیست؟
ج. تا تذکیه شرعی آن احراز نشود خوردن آن حرام است، ولی از نظر طهارت، اگر یقین به عدم تذکیه نباشد پاک است .

276 - در مورد چرم و اجزای حیوانی که از بلاد غیر اسلامی تهیه شده، نظر مبارک را مرقوم فرمایید .
ج. اگر احتمال دهید که حیوان ذبح اسلامی شده، پاک است و اگر یقین دارید که ذبح اسلامی نشده، محکوم به نجاست است .

277 - اگر لباس جنب با منی نجس شود، اولاً: حکم دست زدن به آن با وجود رطوبت چیست؟ ثانیاً: آیا جایز است جنب لباسهای خود را برای آب کشیدن به کس دیگری بدهد؟ آیا شخص محتلم باید نجس بودن لباس هایش را به کسی که می خواهد آنها را بشوید، اطلاع دهد؟
ج. منی نجس است و اگر با رطوبت مسریه با چیزی برخورد نماید، آن را نجس می کند. و آگاه کردن کسی که لباس را می شویداز نجاست لباس، لازم نیست. ولی صاحب لباس تا یقین به طهارت آن حاصل نکند، نمی تواند آثار طهارت بر آن مترتّب سازد .

278 - اینجانب پس از بول، استبراء می کنم که همراه آن مایعی خارج می شود که بوی منی می دهد، آیا نجس است؟وظیفه من نسبت به نماز چیست؟
ج. اگر به منی بودن آن یقین ندارید و خروج آن همراه با علامت های شرعی خروج منی نیست، حکم منی ندارد و پاک است .

279 - آیا فضله پرندگان حرام گوشت
ج. مدفوع حیوانات حلال گوشت از پرندگان و غیره و همچنین مدفوع پرندگان حرام گوشت پاک است .

280 - در رساله های عملیه آمده است که مدفوع حیوانات و پرندگان حرام گوشت نجس است آیا مدفوع حیوانات حلالگوشت مانند، گاو، گوسفند و مرغ نجس است یا خیر؟
ج. مدفوع حیوانات حلال گوشت از پرندگان و غیره و همچنین مدفوع پرندگان حرام گوشت پاک است .

281 - اگر نجاستی در اطراف یا داخل کاسه دست شویی باشد و آن جا با آب کر یا قلیل شسته شود ولی عین نجاست باقیبماند، آیا آن قسمت ی که عین نجاست در آن نیست و آن آب به آن جا رسیده، پاک است یا نجس؟
ج. مکانی که به آن آب نجس نرسیده باشد، محکوم به طهارت است .

282 - آیا اگر مهمانی یکی از اثاثیه های میزبانش را نجس کند، مطلع کردن میزبان واجب است؟
ج. اطلاع دادن در غیر از خوردنی و آشامیدنی و ظرف های غذا، لازم نیست .

283 - آیا چیز پاکی که با متنجس برخورد نموده ، نجس است یا خیر؟ در صورت نجس بودن، تا چند واسطه نجس است؟
ج. چیزی که با عین نجس تماس یافته و نجس شده است، اگر باز با چیزی که پاک است تماس پیدا کند و یکی از آن ها ترباشد، آن چیز پاک را نجس می کند، و باز این چیزی که بر اثر ملاقات با متنجس نجس شده است، اگر با چیز پاکی برخوردنماید، بنا بر احتیاط واجب آن را نجس می کند، ولی این متنجس سوم هیچ چیزی را با ملاقات خود نجس نمی کند .

284 - آیا هنگام استفاده از کفشی که از پوست حیوان غیر مذکی ساخته شد، همیشه واجب است که پاها قبل از وضوشسته شوند؟ عده ای می گویند که در صورت عرق کردن پا در کفش، شستن آن واجب است، و تجربه شده که پا در هر کفشیبه مقدار کم یا زیاد، عرق می کند. نظر جناب عالی در این باره چیست؟
ج. اگر یقین دارد که کفش او از پوست حیوانی است که تذکیه نشده است و احراز شود که پا در کفش های مذکور عرق کرده،شستن پاها برای نماز واجب است، ولی در صورت شک در عرق کردن پاها یا شک در تذکیه حیوانی که کفش از پوست آندوخته شده است، محکوم به طهارت است .

285 - کودکی که همیشه خود را نجس می کند، دست تر، آب دهان و باقی مانده غذایش چه حکمی دارد؟ کودکانی که دستتر خود را بر پاهایشان می گذارند، چه حکمی دارند؟
ج. تا زمانی که یقین به نجاست آن حاصل نشده، حکم به پاکی می شود .

286 - من مبتلا به بیماری لثه هستم و طبق دست ور پزشک باید همیشه آن را مالش دهم، این کار باعث سیاهی بعضی ازقسمت های لثه ام می شود مثل این که خونی در داخل آن جمع شده باشد. هنگامی که دست مال کاغذی روی آن می گذارمرنگ دست مال قرمز می شود، لذا اقدام به شستن دهانم با آب کر می کنم، ولی خون منجمد، مدت زمانی باقی می ماند و باشستن از بین نمی رود. بعد از قطع آب کر، آیا آبی که وارد دهان شده و به آن قسمت ها رسیده و سپس از دهان خارج شده،محکوم به نجاست است یا این که جزء آب دهان محسوب می شود و محکوم به طهارت است؟
ج. محکوم به طهارت است، هرچند احتیاط اجتناب از آن است .

287 - سؤال من این است که آیا غذایی که خورده ام و با اجزای خون منجمد شده در لثه تماس پیدا کرده، نجس است یاخیر؟ در صورت نجس شدن، آیا فضای دهان بعد از فرو بردن غذا، نجس باقی می ماند؟
ج. غذا در فرض مزبور محکوم به نجاست نیست و فرو بردن آن اشکال ندارد و فضای دهان پاک است .

288 - مدتی است که شایع شده لوازم آرایشی را از ناف جنین که هنگام تولد از او جدا می کنند و یا از جنین مرده می سازند. ما گاهی از این لوازم استفاده کرده و حتی گاهی رُُژ لب خورده می شود، آیا این ها نجس هستند؟
ج. شایعه دلیل شرعی بر نجس بودن لوازم آرایشی نیست، و تا نجاست آن ها از راه شرعی احراز نشود، استفاده از آن ها اشکال ندارد .

289 - از هر لباس یا پارچه ای هنگام شستن، پرزهای ریزی می ریزد که اگر به طشت نگاه کنیم آن ها را می بینیم. وقتی کهطشت پر از آب و متصل به آب شیر است، اگر لباس را داخل طشت فرو ببریم آب از اطراف آن سرازیر می شود. به علت وجوداین تارها و پُُرزهای ریز در آبی که از طشت به بیرون می ریزد، از آن آب احتیاط کرده و همه جا را تطهیر می کنم. و یا وقتی لباسهای نجس بچه ها را بیرون می آورم، همه جاهایی را که لباس ها را در آن جا در آورده ام حتی اگر خشک هم باشد آب میکشم زیرا فکر می کنم تارها و پُُرزهای ریز در آن جا افتاده اند. آیا این احتیاط لازم است؟
ج. لباسی که برای آب کشیدن در ظرفی گذاشته می شود و آب لوله کشی روی آن ریخته شده و سراسر آن را فرا می گیرد و از آنجدا شده و یا داخل آن جابجا می شود، لباس و ظرف و آب و پرزهایی که از لباس جدا شده و بر روی آب دیده می شود و همراهآب به بیرون می ریزد، همگی پاک هستند. پُُرزها یا غباری هم که از لباس نجس جدا می شود پاک هستند، مگر این که یقینحاصل شود که از قسمت نجس جدا شده اند، و به مجرد شک در اصل جدا شدن آن از لباس نجس یا نجس بودن محل آن،احتیاط لازم نیست .

290 - مقدار رطوبتی که باعث سرایت از چیزی به چیز دیگر می شود، چه قدر است؟
ج. ملاک رطوبت مسریه این است که به مقداری باشد که رطوبت هنگام برخورد از جسم مرطوب به جسم دیگر سرایت کند .

291 - لباس هایی که به خشکشویی ها داده می شود از نظر طهارت چه حکمی دارد؟ لازم به تذکر است که اقلیت های دینی(یهود ونصاری و.) هم لباس های خود را برای شستشو و اتو کردن به این خشکشویی ها می دهند و می دانیم که صاحباناین مکان ها برای شستن لباس ها از مواد شیمیایی استفاده می کنند .
ج. اگر لباس هایی که به خشکشویی ها داده می شود از قبل نجس نباشند، محکوم به طهارت هستند، و تماس آن با لباس هایپیروان اقلیت های دینی (اهل کتاب) باعث نجاست نمی شود .

292 - آیا لباس هایی که با لباسشویی تمام اتوماتیک شسته می شود، پاک می گردد یا خیر؟ نحوه کار این لباسشویی ها بهاین صورت است که در مرحله اول که لباس با آب مخلوط با پودر لباسشویی شسته می شود، مقداری از آب و کف پودر بر شیشه درب لباسشویی و نوار پلاستیکی اطراف آن پاشیده می شود، و در مرتبه دوم آب غساله شستشو کشیده شده ولی کفپودر، درب و نوار پلاستیکی اطراف آن را به طور کامل می پوشاند. در مراحل بعدی ماشین لباسشویی لباس ها را در سه نوبتبا آب قلیل می شوید و از آن پس آب غساله بیرون کشیده می شود، امیدواریم توضیح بفرمایید، لباس هایی که به این ترتیبشسته شده اند، پاک هستند یا خیر؟
ج. اگر بعد از زوال عین نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشین لباسشویی به لباس ها و همه قسمت های داخل ماشینبرسد و از آن جدا و خارج شود، محکوم به طهارت است .

293 - اگر آب بر زمین یا در حوض یا حمامی که لباس در آن شسته می شود، ریخته شود و قطراتی از آن آب به لباس ترشحکند، آیا لباس نجس می شود یا خیر؟
ج. وقتی که آب بر مکان یا زمین پاکی بریزد، ترشح ناشی از آن هم پاک است و اگر شک داشته باشیم که آن مکان پاک استیا نجس، باز هم ترشح آن، پاک است .

294 - آبی که از ماشین های حمل زباله شهری در خیابان می ریزد و گاهی بر اثر شدت باد به لباس مردم پاشیده می شود،محکوم به طهارت است یا نجاست؟
ج. آب مزبور محکوم به طهارت است، مگر این که فردی یقین پیدا کند که آن آب بر اثر برخورد با نجس، نجس شده است .

295 - آیا آب هایی که در چاله های موجود در خیابان ها جمع می شود، پاک است یا نجس؟
ج. این آب ها محکوم به طهارت هستند .

296 - رفت و آمدهای خانوادگی با اشخاصی که به طهارت و نجاست در خوردن و آشامیدن و مانند آن اهمیت نمی دهند، چهحکمی دارد؟
ج. به طور کلّی در مورد طهارت و نجاست، حکم دین اسلام این است که هر چیزی که یقین به نجاست آن نباشد، از نظر شرعیمحکوم به طهارت است .

297 - استفراغ افراد زیر از جهت پاک یا نجس بودن، چه حکمی دارد؟الف: طفل شیرخوار ب: طفلی که هم شیر می خورد و هم غذاج: انسان بالغ
ج. در همه موارد پاک است .

298 - ملاقی شبهه محصوره چه حکمی دارد؟
ج. اگر با بعضی از اطراف تماس پیدا کند، حکم متنجس را ندارد .

299 - شخصی که دین او مشخص نیست و از کشور دیگری برای کار وارد کشور اسلامی شده و مغازه اغذیه فروشی دایر کردهو کار او فروش مواد خوراکی است، هنگام فروش، ماده غذایی با بدن او که رطوبت مسریه دارد تماس پیدا می کند، آیا باید از اودرباره دینش سؤال کرد یا این که اصل پاک بودن اشیاء جاری می شود؟
ج. سؤال از دین او واجب نیست و اصلِ طهارتِِ اشیاء نسبت به وی و چیزی که با وجود رطوبت با بدن او در تماس است، جاریمی شود .

300 - اگر یکی از اعضای خانواده یا شخصی که به منزل انسان رفت و آمد دارد به طهارت و نجاست اهمیت ندهد و باعث نجسشدن گسترده خانه و اثاثیه آن شود به طوری که شستن و آب کشیدن آن ها ممکن نباشد، تکلیف اهل منزل در این بارهچیست؟ و با این فرض چگونه ممکن است که انسان پاک بماند، به خصوص در نماز که پاکی شرط صحّت آن است؟ حکم شرعیدر این مورد چیست؟
ج. تطهیر تمام خانه لازم نیست و برای صحّت نماز، پاک بودن لباس نمازگزار و محل گذاشتن پیشانی کافی است. نجاستخانه و اثاثیه آن موجب اثبات تکلیف بیشتری بر انسان غیر از لزوم رعایت طهارت در نماز و خوردن و آشامیدن، نمی شود .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,135,155