خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - نماز جماعت/ - احکام جماعت - آیت الله العظمی امام خمینی

1460 - موقعی که مأموم نیت می کند باید امام را معین نماید، ولی دانستن اسم او لازم نیست ، مثلا اگر نیت کند اقتدا می کنم به امام حاضر نمازش صحیح است .

1461 - مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند ولی اگررکعت اول یا دوم او، رکعت سوم یا چهارم امام باشد باید حمد و سوره را بخواند.

1462 - اگر مأموم در رکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صدای حمد و سوره امام را بشنود اگر چه کلمات را تشخیص ندهد، باید حمد و سوره را نخواندو اگر صدای امام را نشنود، مستحب است حمد و سوره بخواند ولی باید آهسته بخواند و چنانچه سهوا بلند بخواند اشکال ندارد.

1463 - اگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام را بشنود، احتیاط واجب آن است که حمد و سوره را نخواند.

1464 - اگر مأموم سهوا حمد و سوره بخواند یا خیال کند صدایی را که می شنود صدای امام نیست و حمد و سوره بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده نمازش صحیح است .

1465 - اگر شک کند که صدای امام را می شنود یا نه ، یا صدایی بشنود و نداند صدای امام است یا صدای کس دیگر، می تواند حمد و سوره بخواند.

1466 - مأموم باید در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر، حمد و سوره نخواند و مستحب است به جای آن ذکر بگوید.

1467 - مأموم نباید تکبیرة الاحرام را پیش از امام بگوید بلکه احتیاط واجب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده ، تکبیر نگوید.

1468 - اگر مأموم پیش از امام عمدا هم سلام دهد نمازش صحیح است .

1469 - اگر مأموم غیر از تکبیرة الاحرام و سلام چیزهای دیگر نماز را پیش ازامام بگوید اشکال ندارد ولی اگر آنها را بشنود یا بداند امام چه وقت می گوید،احتیاط مستحب آن است که پیش از امام نگوید.

1470 - مأموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده می شود کارهای دیگر آن مانند رکوع و سجود را با امام یا کمی بعد از امام به جا آورد و اگر عمدا پیش از امام یامدتی بعد از امام انجام دهد، معصیت کرده و لی نمازش صحیح است ، اما اگر دردو رکن پشت سر هم از امام جلو یا عقب بیفتد بنابر احتیاط واجب باید نماز راتمام کند و دوباره بخواند، اگر چه بعید نیست نمازش صحیح باشد و فرادی شود.

1471 - اگر سهوا پیش از امام سر از رکوع بردارد، چنانچه امام در رکوع باشدباید به رکوع برگردد و با امام سربردارد و در این صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمی کند ولی اگر به رکوع برگردد و پیش از آن که به رکوع برسد،امام سر بردارد نمازش باطل است .

1472 - اگر اشتباها سر بردارد و ببیند امام در سجده است باید به سجده برگردد و چنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد برای زیاد شدن دو سجده که رکن است نماز باطل نمی شود.

1473 - کسی که اشتباها پیش از امام سر از سجده برداشته هرگاه به سجده برگردد،و هنوز به سجده نرسیده امام سر بردارد، نمازش صحیح است ولی اگر در هر دو سجده این اتفاق بیفتد، نماز باطل است .

1474 - اگر اشتباها سر از رکوع یا سجده بردارد و سهوا یا به خیال اینکه به امام نمی رسد به رکوع یا سجده نرود نمازش صحیح است .

1475 - اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است چنانچه به خیال این که سجده اول امام است ، به قصد این که با امام سجده کند به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده باید بنابر احتیاط نماز را تمام کند و از سر بخواند و اگر به خیال اینکه سجده دوم است به سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده احتیاط آن است که نماز را فرادی تمام نماید اگر چه می تواند متابعت امام را بکند و به سجده رودو نماز را تمام کند.

1476 - اگر سهوا پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر سر بردارد به مقداری از قرائت امام می رسد، چنانچه سر بردارد و با امام به رکوع رود نمازش صحیح است .

1477 - اگر سهوا پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر برگردد به چیزی از قرائت امام نمی رسد، واجب است سربردارد و با امام نماز را تمام کند ونمازش صحیح است اگر چه احوط استحبابی در این صورت اعاده نماز است ، و اگرسربرندارد تا امام برسد نمازش صحیح است .

1478 - اگر سهوا پیش از امام به سجده رود، واجب است که سر برداردو باامام به سجده رود و نمازش صحیح است اگر چه احتیاط استحبابی دراین صورت اعاده نماز است و اگر برنداشت نمازش صحیح است .

1479 - اگر امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباها قنوت بخواند یا در رکعتی که تشهد ندارد اشتباها مشغول خواندن تشهد شود مأموم نباید قنوت و تشهد را بخواندولی نمی تواند پیش از امام به رکوع رود، یا پیش از ایستادن امام بایستد بلکه باید صبر کند تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقیه نماز را با او بخواند.

1460 - عروةالوثقى ، فى الجماعة، مسأله 92681-766

1461 - عروةالوثقى ، فى احکام الجماعة، مسأله 182761-788

1462 - عروةالوثقى ، فى احکام الجماعة،مسأله 12741-783

1463 - عروةالوثقى ، فى احکام الجماعة، مسأله 32751-784

1464 - عروةالوثقى ، فى احکام الجماعة، مسأله 42751-784

1465 - عروةالوثقى ،فى احکام الجماعة، مسأله 52751-784

1466 - عروة الوثقى ، فى احکام الجماعة،مسأله 12741-783

1467 - عروةالوثقى ، فى احکام الجماعة، مسأله 132761-787

1468 - عروةالوثقى ، فى احکام الجماعة، مسأله 132761-787

1469 - عروةالوثقى ، فى احکام الجماعة،مسأله 132761-787

1470 - عروةالوثقى ، فى احکام الجماعة، مسائل 7 و 82751-785

1471 - عروةالوثقى ، فى احکام الجماعة، مسائل 9 و102751-786

1472 - عروةالوثقى ، فى احکام الجماعة، مسأله 92751-786

1473 - عروةالوثقى ، فى احکام الجماعة، مسأله 102751-786

1474 - عروةالوثقى ، فى احکام الجماعة، مسأله 92751-786

1475 - عروةالوثقى ، فى احکام الجماعة، مسأله 112751-786

1476 - عروةالوثقى ، فى احکام الجماعة، مسأله 122751-786

1477 - عروةالوثقى ، فى احکام الجماعة،مسأله 122751-786

1478 - عروةالوثقى ، فى احکام الجماعة، مسأله 122751-786


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,511,592