خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - مطهرات/ - آب - آیت الله العظمی امام خمینی

149 - آب با چهار شرط، چیز نجس را پاک می کند: اول : آنکه مطلق باشد. پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بید، چیز نجس را پاک نمی کند. دوم : آنکه پاک باشد.سوم : آنکه وقتی چیز نجس را می شویند آب مضاف نشود و بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد. چهارم : آنکه بعد از آب کشیدن چیز نجس ، عین نجاست در آن نباشد. و پاک شدن چیز نجس با آب قلیل یعنی آب کمتر از کر، شرطهای دیگری هم دارد که بعدا گفته می شود.

150 - ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست ، بلکه در کر و جاری هم احتیاط سه مرتبه است ، اگر چه ارجح در کر و جاری یک مرتبه است . ولی ظرفی که سگ لیسیده یا از آن ظرف آب یا چیز روان دیگر خورده ، باید اول با خاک پاک ،خاک مال کرد و بعد بنابر احتیاط واجب دو مرتبه در کر یا جاری یا با آب قلیل شست . و همچنین ظرفی را که آب دهان سگ در آن ریخته ، بنابر احتیاط واجب بایدپیش از شستن خاک مال کرد.

151 - اگر دهانه ظرفی که سگ دهن زده ، تنگ باشد و نشود آن را خاک مال کرد، چنانچه ممکن است باید کهنه به چوبی بپیچند و به توسط آن خاک را به آن ظرف بمالند، و در غیر این صورت پاک شدن ظرف اشکال دارد.

152 - ظرفی را که خوک از آن چیز روانی بخورد، با قلیل باید هفت مرتبه شست ، و در کر و جاری نیز هفت مرتبه باید شست به احتیاط واجب ، و لازم نیست آن را خاک مال کنند، اگر چه احتیاط مستحب آن است که خاک مال شود. و نیز لیسیدن خوک ملحق است به آب خوردن آن ، به احتیاط واجب .

153 - اگر بخواهند ظرفی را که به شراب نجس شده با آب قلیل آب بکشند، باید سه مرتبه بشویند، و بهتر است هفت مرتبه شسته شود.

154 - کوزه ای که از گل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن فرو رفته ، اگر درآب کر یا جاری بگذارند، به هر جای آن که آب برسد پاک می شود. و اگر بخواهندباطن آن هم پاک شود باید به قدری در آب کر یا جاری بماند که آب به تمام آن فرو رود، و فرو رفتن رطوبت کافی نیست .

155 - ظرف نجس را با آب قلیل ، دو جور می شود آب کشید. یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی کنند، دیگر آن که سه دفعه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه آب را طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند.

156 - اگر ظرف بزرگی مثل پاتیل و خمره نجس شود، چنانچه سه مرتبه آن را ازآب پر کنند و خالی کنند، پاک می شود. و همچنین است اگر سه مرتبه از بالا آب در آن بریزند، به طوری که تمام اطراف آن را بگیرد و در هر دفعه آبی که ته آن جمع می شود بیرون آورند، و احتیاط واجب آن است که در هر دفعه ظرفی را که با آن آبها را بیرون می آورند، آب بکشند.

157 - اگر مس نجس و مانند آن را آب کنند و آب بکشند، ظاهرش پاک می شود.

158 - تنوری که به بول نجس شده است ، اگر دو مرتبه از بالا آب در آن بریزند، به طوری که تمام اطراف آن را بگیرد، پاک می شود. و در غیر بول اگربعد از برطرف شدن نجاست یک مرتبه به دستوری که گفته شد، آب در آن بریزند،کافی است . و بهتر است که گودالی ته آن بکنند تا آبها در آن جمع شود و بیرون بیاورند، بعد آن گودال را با خاک پاک پر کنند.

159 - اگر چیز نجس را بعد از برطرف کردن عین نجاست ، یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود. واحتیاط واجب آن است که فرش و لباس و مانند اینها را طوری فشار یا حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود.

160 - اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند،چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که بول در آن چیزنمانده باشد، یک مرتبه دیگر که آب روی آن بریزند پاک می شود. ولی در لباس و فرش و مانند اینها باید بعد از هر دفعه فشار دهند تا غساله آن بیرون آید. (وغساله آبی است که معمولا در وقت شستن و بعد از آن از چیزی که شسته می شود خود به خود یا به وسیله فشار می ریزد.)

161 - اگر چیزی به بول پسر شیرخواری که غذاخور نشده ، و شیر خوک نخورده نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد،پاک می شود. ولی احتیاط مستحب آن است یک مرتبه دیگر هم آب روی آن بریزند.و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست .

162 - اگر چیزی به غیر بول نجس شود چنانچه بعد از برطرف کردن نجاست یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، پاک می گردد. و نیز اگر در دفعه اولی که آب روی آن می ریزند نجاست آن برطرف شود و بعد از برطرف شدن نجاست هم آب روی آن بیاید پاک می شود، ولی در هر صورت لباس و مانند آن را باید فشار دهند تاغساله آن بیرون آید.

163 - اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده ، در آب کر یا جاری فرو برند،بعد از برطرف شدن عین نجاست ، پاک می شود.

164 - اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود، به فرو بردن در کرو جاری پاک می گردد. و اگر باطن آنها نجس شود، پاک نمی گردد.

165 - اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن صابون رسیده یا نه ، باطن آن پاک است .

166 - اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد، چنانچه آن را در ظرفی بگذارند و سه مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند پاک می شودو ظرف آن هم پاک می گردد. ولی اگر بخواهد لباس یا چیزی را که فشار لازم دارد، درظرفی بگذارند و آب بکشند باید در هر مرتبه که آب روی آن می ریزند، آن رافشار دهند و ظرف را کج کنند تا غساله ای که در آن جمع شده بیرون بریزد.

167 - لباس نجسی را که به نیل و مانند آن رنگ شده ، اگر در آب کر یا جاری فروبرند و آب پیش از آنکه به واسطه رنگ پارچه مضاف شود به تمام آن برسد، آن لباس پاک می شود. اگر چه موقع فشار دادن ، آب مضاف یا رنگین از آن بیرون آید.

168 - اگر لباسی را در کر یا جاری آب بکشند و بعد مثلا لجن آب در آن ببینند، چنانچه احتمال ندهند که جلوگیری از رسیدن آب کرده ، آن لباس پاک است .

169 - اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن ، خورده گل یا اشنان در آن دیده شود، در صورتی که بداند که خورده گل یا اشنان با آب شسته شده ، پاک است . ولی اگر آب نجس به باطن گل یا اشنان رسیده باشد، ظاهر گل و اشنان پاک وباطن آنها نجس است .

170 - هر چیز نجس تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند، پاک نمی شود، ولی اگربو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشکال ندارد. پس اگر خون را از لباس برطرف کنند و لباس را آب بکشند و رنگ خون در آن بماند، پاک می باشد. اما چنانچه به واسطه بو یا رنگ یقین کنند یا احتمال دهند که ذره های نجاست در آن چیز مانده ،نجس است .

171 - اگر نجاست بدن را در آب کر یا جاری برطرف کنند بدن پاک می شود وبیرون آمدن و دوباره در آب رفتن لازم نیست .

172 - غذای نجسی که لای دندانها مانده اگر آب در دهان بگردانند و به تمام غذای نجس برسد، پاک می شود.

173 - اگر موی سر و صورت زیاد باشد و با آب قلیل آب بکشند، باید فشاردهند که غساله آن جدا شود.

174 - اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند، اطراف آن جا که متصل به آن است و معمولا موقع آب کشیدن ، آن جا نجس می شود، در صورتی که آبی که برای پاک شدن محل نجس می ریزند به آن اطراف جاری شود با پاک شدن جای نجس پاک می شود. و همچنین است اگر چیز پاکی را پهلوی چیز نجس بگذارند و روی هردو آب بریزند. پس اگر برای آب کشیدن یک انگشت نجس ، روی همه انگشتها آب بریزند و آب نجس به همه آنها برسد، بعد از پاک شدن انگشت نجس تمام انگشتها پاک می شود.

175 - گوشت و دنبه ای که نجس شده مثل چیزهای دیگر آب کشیده می شود. و همچنین است اگر بدن یا لباس ، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیری نکند.

176 - اگر ظرف یا بدن نجس باشد و بعد به طوری چرب شود که جلوگیری از رسیدن آب به آنها کند، چنانچه بخواهند ظرف و بدن راآب بکشند، باید چربی را برطرف کنند تا آب به آنها برسد.

177 - چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست ، اگر زیر شیری که متصل به کراست یک دفعه بشویند، پاک می شود. و نیز اگر عین نجاست در آن باشد، چنانچه عین نجاست آن ، زیر شیر یا به وسیله دیگر برطرف شود و آبی که از آن چیز می ریزد بویا رنگ یا مزه نجاست به خود نگرفته باشد، با آب شیر پاک می گردد. اما اگر آبی که از آن می ریزد بو یا رنگ یا مزه نجاست گرفته باشد، باید به قدری آب شیرروی آن بریزند تا در آبی که از آن جدا می شود بو یا رنگ یا مزه نجاست نباشد.

178 - اگر چیزی را آب بکشد و یقین کند پاک شده و بعد شک کند که عین نجاست را از آن بر طرف کرده یانه ، چنانچه موقع آب کشیدن متوجه برطرف کردن عین نجاست بوده آن چیز پاک است ، و اگر متوجه بر طرف کردن عین نجاست نبوده ، بنابر احتیاط مستحب باید دوباره آن را آب بکشد.

179 - زمینی که آب روی آن جاری نمی شود اگر نجس شود با آب قلیل پاک نمی گردد. ولی زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد چون آبی که روی آن می ریزند ازآن جدا شده و در شن و ریگ فرو می رود با آب قلیل پاک می شود، اما زیر ریگها نجس می ماند.

180 - زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی رود، اگرنجس شود با آب قلیل پاک می گردد، ولی باید به قدری آب روی آن بریزند که جاری شود. و چنانچه آبی که روی آن ریخته اند از سوراخی بیرون رود همه زمین پاک می شود، و اگر بیرون نرود جایی که آبها جمع می شود نجس می ماند، و برای پاک شدن آنجا باید گودالی بکنند که آب در آن جمع شود، بعد آب را بیرون بیاورندو گودال را با خاک پاک پر کنند.

181 - اگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود، با آب کمتر از کر هم پاک می شود.

182 - اگر شکر آب شده نجس را قند بسازند و در آب کر یا جاری بگذارند، پاک نمی شود.

149 - عروةالوثقى ، فصل فى المطهرات 371-107

150 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 5381-110

151 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 9391-111

152 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 6381-111

153 - عروةالوثقى ،فصل فى المطهرات ، مسأله 7391-111

154 - عروةالوثقى ، فصل فى المطهرات ،مسأله 34411-121

155 - عروةالوثقى ،فصل فى المطهرات ، مسأله 14391-112

156 - عروةالوثقى ، فصل فى المطهرات ، مسأله 36421-121

157 - عروةالوثقى ، مسأله 31411-119

158 - عروةالوثقى ، فصل فى المطهرات ،مسأله 25401-117

159 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 16391-113

160 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 4381-109

161 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ،مسأله 17391-114

162 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسائل 4 و 1638 و 391-109 و 113

163 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ،مسأله 30411-119

164 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسائل 16 و 2039 و 401-113 و 115

165 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 18401-115

166 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسائل 20 و 21401-115

167 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 2371-108

168 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 38421-122

169 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 38421-122

170 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 1371-108

172 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 40421-124

173 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 37421-122

174 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 39421-123

175 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 35421-121

176 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 35421-121

178 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، فصل اذا علم نجاسة شى ،،،، مسأله 3511-152

179 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 26401-117

180 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 26401-117

181 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 33411-120

182 - عروةالوثقى ، فى المطهرات ، مسأله 33411-120

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,371,190