خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - نمازهای واجب/ - نمازهای واجب یومیه/ - نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود - آیت الله العظمی امام خمینی

755 - انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر، و نماز عشا را بعد از نمازمغرب بخواند. و اگر عمدا نماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشا را پیش ازنماز مغرب بخواند، باطل است .

756 - اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید که نمازظهر را خوانده است ، نمی تواند نیت را به نماز عصر برگرداند، بلکه باید نمازرا بشکند و نماز عصر را بخواند. و همینطور است در نماز مغرب و عشا.

757 - اگر در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است و نیت را به نماز ظهر برگرداند و داخل رکن شود و بعد یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده ، نمازش باطل است و باید نماز عصر را بخواند. ولی اگر پیش از داخل شدن در رکن یادش بیاید، باید نیت را به نماز عصر برگرداند و آنچه به نیت ظهرخوانده ، دوباره به نیت عصر بخواند، و نمازش صحیح است .

758 - اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه ، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند. ولی اگر وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز مغرب می شود، باید به نیت نماز عصر، نماز را تمام کند و نماز ظهرش قضاندارد.

759 - اگر در نماز عشا پیش از رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب راخوانده یا نه ، چنانچه وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، نصف شب می شود، باید به نیت عشا نماز را تمام کند. و اگر بیشتر وقت دارد، بایدنیت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه رکعتی تمام کند، بعد نماز عشا رابخواند.

760 - اگر در نماز عشا بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم ، شک کند که نمازمغرب را خوانده یا نه ، باید نماز را تمام کند، بعد نماز مغرب رابخواند. ولی اگراین شک در وقت مخصوص به نماز عشا باشد، خواندن نماز مغرب لازم نیست .

761 - اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطا دوباره بخواند و در بین نماز یادش بیاید، نمازی را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است ، نمی تواند نیت را به آن نماز برگرداند. مثلا موقعی که نماز عصر را احتیاطا می خواند، اگر یادش بیاید نمازظهر را نخوانده است ، نمی تواند نیت را به نماز ظهر برگرداند.

762 - برگرداندن نیت از نماز قضا به نماز ادا، و از نماز مستحب به نماز واجب جایز نیست .

763 - اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد، انسان می تواند در بین نماز نیت را به نماز قضا برگرداند، ولی باید برگرداندن نیت به نماز قضا ممکن باشد. مثلااگر مشغول نماز ظهر است ، در صورتی می تواند نیت را به قضای صبح برگرداند که داخل رکعت سوم نشده باشد.

755 - عروةالوثقى ، فى اوقات الیومیة، مسأله 31721-520

756 - عروةالوثقى ، فى احکام الاوقات ، مسأله 111781-535

757 - عروةالوثقى ، فى احکام الاوقات ، مسأله 201791-538

758 - عروةالوثقى ، فى احکام الاوقات ، مسأله 201791-538

762 - عروةالوثقى ، فى احکام الاوقات ، مسأله 111781-535

763 - عروةالوثقى ، فى احکام الاوقات ، مسأله 111781-535

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,730,434