خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - احكام بلاد كبیره

707 - نظر جناب عالی درباره شهرهای بزرگ از جهت قصد توطّن یا اقامت ده روز در آن ها چیست؟
ج. در احکام مسافر و قصد توطّن و قصد اقامت ده روز فرقی بین شهرهای بزرگ و معمولی نیست و حتی با قصد توطّن در یکشهر بزرگ و مدتی در آن جا ماندن، بدون معین کردن محله خاصی از آن، تمام آن شهر حکم وطن را درباره او پیدا خواهد کرد.همچنین اگر قصد اقامت ده روز در مانند این شهر نماید، بدون این که محله خاصی از آن را قصد نماید، حکم تمام بودن نماز وصحّت روزه در مورد او در تمام محله های آن شهر جاری خواهد بود .

708 - شخصی از فتوای امام (قدّس سرّه) در مورد این که تهران از بلاد کبیره است، مطلع نبوده و پس از پیروزی انقلاباسلامی به فتوای امام (قدّس سرّه) علم پیدا کرده است، نماز و روزه ای را که به نحو متعارف به جا آورده، چه حکمی دارد؟
ج. اگر در حال حاضر بر تقلید امام (قدّس سرّه) در آن مسأله باقی باشد، واجب است که اعمال گذشته اش را که با فتوای امام(قدّس سرّه) منطبق نیست، تدارک نماید، به این معنی که نمازهایی را که به جای شکسته، تمام خوانده به صورت شکسته قضاکند و روزه هایی را که در حال مسافرت گرفته است، قضا نماید .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,025,870,526