خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام خمس/ - جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست میآید - آیت الله العظمی امام خمینی

1819 - اگر به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می آید بیرون آورند، روییدنی باشد، یا معدنی ،چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده اند، قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه ، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چندجنس ، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند هر کدام آنان که قیمت سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او باید خمس بدهد.

1820 - اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد وبعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به 18 نخود طلا برسد بنابراحتیاط خمس آن واجب است . ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهربگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهایی یا با منفعتهای دیگر زیاد بیاید.

1821 - خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می گیرددر صورتی واجب است که برای کسب بگیرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگرکسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

1822 - اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود واتفاقا جواهری به دستش آید در صورتی که قصد کند که آن چیز ملکش باشد باید خمس آن را بدهد.

1823 - اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش جواهر است ، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقا جواهربلعیده باشد احتیاط آن است که حکم گنج را در آن جاری کنند.

1824 - اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید باید خمس آن را بدهد.

1825 - اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 نخودطلا یا بیشتر باشد باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از کنار دریابه دست آورد اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد در صورتی که این کار کسبش باشد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیایدباید خمس آن را بدهد.

1826 - کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد وچیزی از مخارج سالش زیاد بیاید لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

1827 - اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشدیا گنجی پیدا کند یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد ولی او بایدخمس آنها را بدهد.

1819 - عروةالوثقى ، کتاب الخمس، فصل 1،بعد از مسأله 19 (الرابع)4362-377

1820 - عروةالوثقى ، کتاب الخمس،فصل 1، بعد از مسأله 19 (الرابع)4362-377

1821 - عروةالوثقى ، کتاب الخمس، فصل 1، بعد ازمسأله 19 (الرابع)4362-377
قید که براى کسب بگیرد در رساله آیات عظام خویى ، تبریزى و سیستانى ذکر نشده است ،
1822 - عروةالوثقى ، کتاب الخمس، فصل 1، مسأله 224362-378

1823 - عروةالوثقى ،کتاب الخمس، فصل 1، مسأله 234362-378

1824 - عروةالوثقى ،کتاب الخمس، فصل 1، مسأله 244362-378

1825 - عروةالوثقى ، کتاب الخمس، فصل 1، مسأله 274362-378

1826 - عروةالوثقى ، کتاب الخمس، فصل 1، مسأله 824462-402

1827 - عروةالوثقى ، کتاب الخمس، فصل 1، مسأله 844462-402

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,964,935