خدمات تلفن همراه

    احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - احکام غسل باطل

194 - کسی که به سن تکلیف رسیده ولی جاهل به وجوب غسل و کیفیت آن بوده و بعد از گذشت مدتی در حدود ده سالمتوجه مسأله تقلید و وجوب غسل بر او شده است، چه حکمی دارد؟ وظیفه او نسبت به قضای نمازها و روزه های گذشته اشچیست؟
ج. قضای نمازهایی که در حال جنابت خوانده ، بر او واجب است، و همچنین قضای روزه هم در صورتی که می دانسته جنباست، ولی جاهل به وجوب غسل بر جنب برای روزه گرفتن بوده، بر او واجب است .

195 - جوانی بر اثر نادانی قبل از چهارده سالگی و بعد از آن، اقدام به استمنا می کرده که بر اثر آن از او منی خارج می شده،ولی نمی دانسته که خروج منی باعث جنابت می شود و باید برای نماز و روزه غسل کند، تکلیف او چیست؟ آیا برای مدتی کهاستمنا می کرده و منی از او خارج می شده، غسل بر او واجب است؟ آیا نماز و روزه های او از گذشته تا حال که در حال جنابتانجام گرفته باطل بوده و قضای آن ها واجب است؟
ج. برای هرچند بار خروج منی اگر تا به حال غسل نکرده است یک غسل جنابت کافی است، و باید همه نمازهایی را که یقیندارد در حال جنابت خوانده است، قضا نماید. و اگر این عمل در شب های ماه رمضان انجام گرفته و جاهل به موضوع جنابتبوده، روزه های او قضا ندارد و محکوم به صحّت است. ولی اگر عالم به خروج منی و جنابت بوده و نمی دانسته که برای صحّتروزه ، غسل بر او واجب است، باید روزه همه روزه ایی را که در حال جنابت گرفته است قضا نماید .

196 - شخصی که بعد از جنابت، غسل خود را به طور باطل و اشتباه انجام می دهد، با توجه به جهل او به این مسأله،نمازهایی را که با این غسل می خواند، چه حکمی دارند؟
ج. نماز با غسل باطل، باطل است و باید اعاده یا قضا شود .

197 - به قصد انجام یکی از غسل های واجب غسل کردم. پس از خروج از حمام شک کردم که آیا ترتیب را رعایت کرده امیا نه، و چون احتمال می دادم که نیت ترتیب کافی است، دوباره غسل نکردم. اکنون در کارم متحیر هستم، آیا قضای همهنمازهایی که خوانده ام، واجب است؟
ج. اگر احتمال صحّت غسل را می دهید و در وقت غسل متوجه انجام آن چه در صحّت غسل معتبر است بوده اید، چیزی برعهده شما نیست. بله، اگر یقین به بطلان غسل پیدا کنید، قضای همه نمازها بر شما واجب است .

198 - من غسل جنابت را به این ترتیب انجام می داده ام که ابتدا سمت راست بدن بعد سر و سپس قسمت چپ بدن را میشستم. در سؤال و تحقیق در این زمین ه هم کوتاه ی کرده ام، نماز و روزه ام چه حکمی دارند؟
ج. غسل به کیفیت مذکور باطل است و موجب رفع حدث نمی شود. لذا نمازهایی که با چنین غسلی خوانده شده، باطل و قضایآن ها واجب است. ولی روزه ها با فرض این که معتقد به صحّت غسل به صورت مذکور بوده اید و بقای شما بر جنابت، عمدینبوده است، محکوم به صحّت است .

199 - آیا خواندن سوره هایی که سجده واجب دارند، بر جنب حرام است؟
ج. از جمله کارهایی که بر جنب حرام است، خواندن خصوص آیات سجده این سوره ها است، ولی خواندن سایر آیات از اینسوره ها اشکال ندارد .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,131,437