خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام روزه/ - کسانی که روزه بر آنها واجب نیست - آیت الله العظمی امام خمینی

1725 - کسی که به واسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد، یا برای او مشقت دارد،روزه بر او واجب نیست ، ولی در صورت دوم باید برای هر روز یک مد که تقریباده سیر است گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.

1726 - کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته ، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضای روزهایی را که نگرفته بجا آورد.

1727 - اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی را تحمل کند،یا برای او مشقت دارد، روزه بر او واجب نیست . ولی در صورت دوم بایدبرای هر روز یک مد گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. و احتیاط واجب آن است که بیشتر از مقداری که ناچار است آب نیاشامد، و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید روزه هایی را که نگرفته قضا نماید.

1728 - زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای حملش ضرر دارد، روزه بر اوواجب نیست ، و باید برای هر روز یک مد طعام ، یعنی گندم یا جو و ماننداینها به فقیر بدهد. و نیز اگر روزه برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست . و بنابر احتیاط واجب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، ودر هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته باید قضا نماید.

1729 - زنی که بچه شیر می دهد و شیر او کم است ، چه مادر بچه یا دایه اوباشد، یا بی اجرت شیر دهد، اگر روزه برای بچه ای که شیر می دهد ضرر دارد، روزه براو واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام ، یعنی گندم یا جو و مانند اینهابه فقیر بدهد. و نیز اگر برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست ، و بنابر احتیاط واجب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته باید قضا نماید. ولی اگر کسی پیدا شود که بی اجرت بچه را شیر دهد، یا برای شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه یا از کس دیگر که اجرت او را بدهد اجرت بگیرد، احتیاط واجب آن است که بچه را به او بدهد و روزه بگیرد.

1725 - عروةالوثقى ، فى شرائط وجوب الصوم 3692-221

1726 - عروةالوثقى ، فى شرائط وجوب الصوم 3692-222

1727 - عروةالوثقى ، فى شرائط وجوب الصوم (الثالث )3692-222

1728 - عروةالوثقى ، فى شرائطوجوب الصوم (الرابع)3692-222

1729 - عروةالوثقى ، فى شرائط وجوب الصوم (الخامس)3692-222


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,206,459