خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی/ - مسائل متفرقه زناشویی - آیت الله العظمی امام خمینی

2443 - کسی که به واسطه نداشتن زن به حرام میافتد، واجب است زن بگیرد.

2444 - اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم شود که باکره نبوده ، می تواند عقد را به هم بزند.

2445 - اگر مرد و زن نامحرم در محل خلوتی باشند که کسی در آنجا نباشد و دیگری هم نمی تواند وارد شود چنانچه بترسند که به حرام بیفتند باید از آنجا بیرون بروند.

2446 - اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند وقصدش این باشد که آن را ندهدعقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد.

2447 - مسلمانی که منکر خدا یا پیغمبر شود، یا حکم ضروری دین یعنی حکمی را که مسلمانان جزو دین اسلام می دانند مثل واجب بودن نماز و روزه انکار کند، درصورتی که منکر شدن آن حکم ، به انکار خدا یا پیغمبر برگردد مرتد است .

2448 - اگر زن پیش از آن که شوهرش با او نزدیکی کند به طوری که در مسأله پیش گفته شد مرتد شود عقد او باطل می گردد ولی اگر بعد از نزدیکی مرتد شود باید به دستوری که در احکام طلاق گفته خواهد شد عده نگه دارد پس اگر در بین عده مسلمان شود عقد باقی و اگر تا آخر عده مرتد بماند عقد باطل است .

2449 - کسی که پدر یا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بوده اند،چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام کند، اگر مرتد شود زنش بر او حرام می شود وباید به مقداری که در احکام طلاق گفته می شود عده وفات نگهدارد.

2450 - مردی که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده و مسلمان شده ، اگرپیش از نزدیکی با عیالش مرتد شود عقد او باطل می گردد و اگر بعد از نزدیکی مرتد شود زن او باید به مقداری که در احکام طلاق گفته می شود، عده نگهدارد پس اگرپیش از تمام شدن عده ، شوهر او مسلمان شود، عقد باقی و گرنه باطل است .

2451 - اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون نبرد و مرد هم قبول کند نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد.

2452 - اگر زن انسان از شوهر دیگرش دختری داشته باشد انسان می تواند آن دختر رابرای پسر خود که از آن زن نیست عقد کند و نیز اگر دختری را برای پسر خود عقد کندمی تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید.

2453 - اگر زنی از زنا آبستن شود، جایز نیست بچه اش را سقط کند.

2454 - اگر کسی با زنی که شوهر ندارد و در عده کسی هم نیست زنا کند چنانچه بعد او را عقد کند و بچه ای از آنان پیدا شود، در صورتی که ندانند از نطفه حلال است یا حرام آن بچه حلال زاده است .

2455 - اگر مرد نداند که زن در عده است و با او ازدواج کند، چنانچه زن هم نداند و بچه ای از آنان به دنیا آید، حلال زاده است و شرعا فرزند هر دومی باشد ولی اگر زن می دانسته که در عده است ، شرعا بچه فرزند پدر است و درهر دو صورت عقد آنان باطل است و به یکدیگر حرام می باشند.

2456 - اگر زن بگوید یائسه ام نباید حرف او را قبول کرد ولی اگر بگوید شوهرندارم حرف او قبول می شود.

2457 - اگر بعد از آنکه انسان با زنی ازدواج کرد کسی بگوید آن زن شوهرداشته و زن بگوید نداشتم ، چنانچه شرعا ثابت نشود که زن شوهر داشته ، باید حرف زن راقبول کرد.

2458 - اگر زنی که آزاد و مسلمان و عاقل است ، دختری داشته باشد، تا هفت سال دختر تمام نشده ، پدر نمی تواند او را از مادرش جدا کند.

2459 - مستحب است در شوهر دادن دختری که بالغه است یعنی مکلف شده عجله کنند، حضرت صادق علیه السلام فرمودند: یکی از سعادتهای مرد آن است که دخترش در خانه او حیض نبیند.

2460 - اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد، احتیاط واجب آن است که زن مهر را نگیرد و شوهر هم با زن دیگر ازدواج نکند.

2461 - کسی که از زنا به دنیا آمده ، اگر زن بگیرد و بچه ای پیدا کند آن بچه حلال زاده است .

2462 - هر گاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حال حیض زن ، با او نزدیکی کندمعصیت کرده ولی اگر بچه ای از آنان به دنیا آید، حلال زاده است .

2463 - زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده ، اگر بعد از عده وفات که مقدارآن در احکام طلاق گفته خواهد شد، شوهر کند و شوهر اول از سفر برگردد باید از شوهردوم جدا شود و به شوهر اول حلال است ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد، زن باید عده نگه دارد و شوهر دوم باید مهر او را مطابق زنهایی که مثل او هستندبدهد، ولی خرج عده ندارد.

2443 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، مسأله 46222-797

2447 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، الثامن من النجاسات 241-67


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,206,712